NBA Opleidingen

Het opleidingenaanbod van NBA Opleidingen richt zich specifiek op mkb-accountants. Waarom inschrijven voor een NBA-opleiding via onze website? Door u via deze website aan te melden, profiteert u als Novak-lid van 10 procent korting op de reguliere opleidingsprijs. De kortingsregeling geldt uitsluitend voor het aanbod op deze website. Novak Opleidingen verrekent de korting achteraf door middel van een creditnota. De cursussen van NBA Opleidingen zijn vrij van btw.

Let op: Uw inschrijving is pas definitief wanneer u een bevestiging van NBA Opleidingen ontvangt.


 

 
Aan de slag met het Mkb-kantoor van de toekomst - Amsterdam (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants

Inhoud

Er wordt veel over geschreven: mkb-kantoren krijgen te maken met grote veranderingen. Disruptie ligt op de loer. Tegelijkertijd geven eigenaren van accountantskantoren aan dat ze drukker zijn dan ooit, maar wie naar de samenstelling van de omzet uit 2006 met die van 2016 vergelijkt ziet dat er nog maar weinig is veranderd. Veel kantooreigenaren vragen zich af of het wel het wel zo'n vaart zal lopen. Deze praktische training verschaft u inzicht en handvatten.

Resultaat

Tijdens de training 'Aan de slag met het MKB-kantoor van de toekomst' wordt ingegaan op ontwikkelingen in het mkb en het brede speelveld waarin het mkb-kantoor opereert en de wijze waarop het mkb-kantoor hierop kan inspelen. De training biedt een praktische vertaalslag van het NEMACC-onderzoek 'Businessmodelinnovatie in de mkb-praktijk.' Dit onderzoek werd in 2016 afgerond.

Onderwerpen

Aan de orde komen de volgende onderwerpen.
 • Marktontwikkelingen
 • Met welke ontwikkelingen moet de MKB-ondernemer rekening houden?
 • Impact Fintech sector
 • Wie azen er op de positie van de accountant en hoe biedt u daar weerstand aan?
 • De nieuwe rol van de MKB-accountant:
  o De ondernemer in beeld
  o Welke hulpmiddelen inzetten
  o Hoe kan ik er als kantoor geld mee verdienen?
 • Veranderen: Hoe geef ik het transitieproces vorm?
Na afloop kunnen kunt u uw eigen toekomstbestendige business- en verdienmodel vormgeven.
Cursuscode 225122
Docent Jan Wietsma AA mede-aandeelhouder bij Full Finance Consultants
PE-uren 5
Duur

14.00 - 20.00 uur

Data
07 december 2017 14:00 - 20:00
Locatie
Mercure Amsterdam Airport
Oude Haagseweg 20
Amsterdam
Nederland
Prijs (NBA) leden € 390,00
Prijs niet-leden € 445,00

 

 
Aangifte vennootschapsbelasting: dé basis voor advies (NBA opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants, Overige financieel professionals

Inhoud

Ondernemers met een BV moeten ieder jaar weer een aangifte vennootschapsbelasting (laten) indienen. Die aangifte maakt duidelijk hoe de BV de voor haar geldende fiscale regels in het aangiftejaar heeft toegepast. Het opstellen van de aangifte biedt u, als adviseur, alle gelegenheid om te beoordelen of uw relatie de fiscale regelingen (nog steeds) optimaal benut. Is dat niet het geval, dan is actie geboden.

Resultaat

Uw kennis van de fiscale spelregels voor BV's wordt uitgebreid en geactualiseerd. U kunt adequaat adviseren over de fiscaal optimale toepassing van de regels uit de Wet op de vennootschapsbelasting voor MKB-ondernemers.

Onderwerpen

 • De BV: nog steeds de beste rechtsvorm?
 • Kapitaalstortingen en onttrekkingen; kosten en winst
  o Aftrek gemengde kosten
 • Afschrijving of lagere bedrijfswaarde
  o Vastgoed / andere bedrijfsmiddelen
  o Waardering van diverse balansposten
 • Kwalificatie (onzakelijke)geldleningen
  o Renteaftrekbeperkingen
  o Waardering
 • Voorzieningen en reserves
 • Positie van de DGA
  o Een optimaal salaris
  o Rekening-courant met de BV
 • Objectieve vrijstellingen: de deelnemings- en kwijtscheldingswinstvrijstelling
NB. De cursus omvat géén toelichting of uitwerking op een aangiftepakket.
Cursuscode 224709
Docent mr. Hans Zwagemaker zelfstandig gevestigd fiscalist, hoofdredacteur van de digitale nieuwsbrief BelastingBelangen, raadsheerplaatsvervanger in het gerechtshof te Den Haag (sectie civiel recht).
PE-uren 6
Duur

14.00 - 21.00 uur

Data
05 december 2017 14:00 - 21:00
Locatie
Postillion Hotel Dordrecht
Rijksstraatweg 30
Dordrecht
Prijs (NBA) leden € 420,00
Prijs niet-leden € 480,00

 

 
Actualiteiten arbeidsrecht (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Mkb-accountants

Inhoud

Het komt regelmatig voor dat cliënten accountants betrekken bij arbeidsrechtelijke kwesties. Hij vervult in dit verband - zeker in het mkb - de rol van 'huisarts'. Kennis van de belangrijkste ontwikkelingen in het arbeidsrecht en daarmee verband houdende fiscale ontwikkelingen zijn dan voor u van groot belang.

Resultaat

Tijdens deze cursus doet u praktische kennis op over recente ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsrecht, zodat u uw cliënten goed kunt adviseren.

Onderwerpen

 • Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd: wanneer en hoe eindigen deze (niet)?
 • De proeftijd in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: in welke gevallen is dit toegestaan?
 • Wanneer is een concurrentie- en/of relatiebeding toegestaan?
 • In welke gevallen moet voor UWV en in welke gevallen voor de kantonrechter worden gekozen?
 • Op welke wijze toetsen UWV en kantonrechter? En hoe is de procedure?
 • Hoe zit het met de transitievergoeding?
 • Kan met de werknemer worden overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden eindigt?
 • Welke wijzigingen vinden in de WW en/of in andere sociale verzekeringswetten plaats?
Cursuscode 224765
Docent Mr. Caroline van Gent, werkzaam bij BarentsKrans als arbeidsrechtadvocaat
PE-uren 5
Duur

14.00 - 20.00 uur

Data
07 december 2017 14:00 - 20:00
Locatie
Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht
Buizerdlaan 10
Nieuwegein
Prijs (NBA) leden € 495,00
Prijs niet-leden € 595,00

 

 
Actualiteiten Externe Verslaggeving (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, accountants in business, intern accountants, overige financieel professionals

Inhoud

Een seminar exclusief voor accountants werkzaam in de controlepraktijk in de vorm van actuele capita selecta. Deze dag hoort u over de laatste actuele ontwikkelingen en komen praktische vraagstukken aanbod inzake bestaande wet- en regelgeving. Het programma is vanwege de actualiteit dan ook tot vlak voor de cursusduur in ontwikkeling.

Resultaat

Na afloop van deze cursus bent u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van externe verslaggeving onder NL GAAP.

Onderwerpen

In elk geval komen aan de orde de nieuwe bepalingen in de wet- en regelgeving die van toepassing zijn vanaf de jaarrekening 2016. Ook wordt vooruit gekeken naar toekomstige wijzigingen en ontwikkelingen en worden praktische vraagstukken en verdiepingen inzake bestaande wet- en regelgeving behandeld.
 
Vanaf de jaarrekening 2016 zijn nieuwe bepalingen in Titel 9 van toepassing. Tijdens het seminar wordt u op de hoogte gesteld van de meest recente interpretaties en de mogelijke problemen bij de toepassing van deze nieuwe bepalingen.
 
U heeft uiteraard gelegenheid uw vragen te stellen en met de sprekers van gedachten te wisselen.
Cursuscode 223382
Docent Ronald Smittenberg, gevolmachtige bij Deloitte Accountants te Leiden, Accounting Support Leader Accounting & Auditing Center (AAC) van Deloitte te Rotterdam, voorzitter van de Vaktechnische staf van de Raad voor de Jaarverslaggeving, lid van de controleursdelegatie van de Raad voor de Jaarverslaggeving en lid VERA-Stuurgroep Externe Verslaggeving. Drs. Jordaan RA, Arep Accountants en Belastingadviseurs. Prof. dr. Hoogendoorn RA, partner Ernst & Young Acccountants en hoogleraar Financial Accounting aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ronald de Feijter, RA.
PE-uren 5
Duur

13.30 - 20.00 uur

Data
12 december 2017 13:30 - 20:00
Locatie
Hotel Van der Valk Houten
Hoofdveste 25
Houten
Prijs (NBA) leden € 495,00
Prijs niet-leden € 595,00

 

 
Actualiteiten regelgeving accountancy (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants 

Inhoud

De wet- en regelgevende instanties hebben een grote invloed op het beroep van accountant. Wat zijn de actualiteiten die daarin nu spelen? Het zijn de actualiteiten uit 2017 die met u worden besproken.

Resultaat

De accountant te informeren over de actuele ontwikkelingen in de regelgeving in 2017 en de verwachtingen voor daarna op het gebied van de wettelijke en de beroepsregels die de van toepassing zijn op het accountantsberoep.

Onderwerpen

Met een korte schets van het wet- en regelgevend kader voor de accountancy wordt een basis gelegd voor de daaropvolgende onderwerpgerichte behandeling.
 
Per onderwerp wordt eerst toegelicht wat de wijzigingen zijn die worden voorgesteld of zijn ingevoerd. Daarna wordt met de deelnemers gediscussieerd over de [mogelijke] gevolgen van de aanpassingen in de wet- en regelgeving. Op deze wijze ontstaat een combinatie van kennisoverdracht en uitwisseling van gefundeerde meningen.
 
De volgende onderwerpen komen aan de orde.
 
Introductie
 • Inleiding over deze cursus
 • Het raamwerk van de wet- en regelgeving
 • Aanpak in het vervolg van de cursus
Actualiteiten per onderwerp
 • De wijzigingsvoorstellen voor de toekomst van het accountantsberoep: rapporten en reacties
 • De wijzigingen in NV COS: controleopdrachten/controleverklaring en daarmee samenhangende wijzigingen
 • De wijzigingen in NV COS: standaard 3000 [Assuranceopdrachten anders dan controle of beoordeling van historische financiële informatie] en daarmee samenhangende wijzigingen
 • De wijzigingen in NV COS: standaard 4400 [Specifieke overeengekomen werkzaamheden]
 • De wijzigingen in NV COS: standaard 4410 [Samenstellingopdrachten] voor micro-entiteiten
 • De Nadere voorschriften Kwaliteitssystemen [NVKS]
 • NBA-Alerts voor 2017
De deelnemers reageren/discussiëren aan de hand van stellingen die zijn afgeleid van de actuele onderwerpen. Door nieuwe regelgeving kan het programma worden aangepast aan de actualiteit.

Bijzonderheden

 

Cursuscode 224790
Docent Drs. Sytze de Swart RA AA, directeur Escourse BV
PE-uren 5
Duur

14.00 - 20.00  uur

Data
21 december 2017 14:00 - 20:00
Locatie
Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht
Buizerdlaan 10
Nieuwegein
Prijs (NBA) leden € 370,00
Prijs niet-leden € 425,00

 

 
Actualiteiten regelgeving samenstelpraktijk (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants 

Inhoud

De wet- en regelgevende instanties hebben een grote invloed op het beroep van accountant. Wat zijn de actualiteiten die daarin nu spelen? Het zijn de actualiteiten uit 2016 en voor 2017 die met u worden besproken.

Resultaat

De accountant te informeren over de actuele ontwikkelingen in de regelgeving in 2016 en de verwachtingen voor 2017 op het gebied van de wettelijke en de beroepsregels die de van toepassing zijn op het accountantsberoep.

Onderwerpen

Met een korte schets van het wet- en regelgevend kader voor de accountancy wordt een basis gelegd voor de daaropvolgende onderwerpgerichte behandeling.
 
Per onderwerp wordt eerst toegelicht wat de wijzigingen zijn die worden voorgesteld of zijn ingevoerd. Daarna wordt met de deelnemers gediscussieerd over de [mogelijke] gevolgen van de aanpassingen in de wet- en regelgeving.
 
De volgende onderwerpen komen aan de orde.
 
Introductie
 • Inleiding over deze cursus
 • Het raamwerk van de wet- en regelgeving en de MKB-bundel van de NBA
 • Aanpak in het vervolg van de cursus
Actualiteiten per onderwerp
 • De wijzigingsvoorstellen voor de toekomst van het accountantsberoep: wat is de invloed op de algemene en de samenstelpraktijk
 • De wijzigingen in NV COS: standaard 4400 [Specifieke overeengekomen werkzaamheden]
 • De wijzigingen in NV COS: standaard 4410 [Samenstellingopdrachten] voor micro-entiteiten
 • De Nadere voorschriften Kwaliteitssystemen [NVKS]
 • De toetsingsprogramma's van de Raad voor Toezicht op deze opdrachten
 • NBA-Alerts voor 2017
De deelnemers reageren/discussiëren aan de hand van stellingen die zijn afgeleid van de actuele onderwerpen. Door nieuwe regelgeving kan het programma worden aangepast aan de actualiteit.
 

Bijzonderheden

 

Cursuscode 224948
Docent Drs. Sytze de Swart RA AA, directeur Escourse BV
PE-uren 5
Duur

14.00 - 20.00  uur

Data
20 december 2017 14:00 - 20:00
Locatie
Postillion Hotel Utrecht Bunnik
Kosterijland 8
Bunnik
Prijs (NBA) leden € 370,00
Prijs niet-leden € 425,00

 

 
Audit efficiency met statistische steekproeven - Putten (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, overige financieel professionals, controllers, auditor

Inhoud

Toenemende druk op auditbudgetten aan de ene kant en aan de andere kant maatschappelijke roep om hogere kwaliteit, dwingen auditors om met minder manuren een hogere kwaliteit te leveren.
 
Het gebruik van steekproeven in de controle leidt tot snel inzicht in hoogte van risico's of besparingen, waarbij omvang van de werkzaamheden relatief beperkt is en de uitkomsten objectief meetbaar.

Resultaat

Aan het eind van de training heeft u een goed beeld waar het gebruik van steekproeven waarde toevoegt en heeft u kennis verkregen om steekproeven in de praktijk te kunnen toepassen, waarbij u tevens steekproeven weet te plaatsen naast andere technische hulpmiddelen zoals data-analyse.

Onderwerpen

Aan de hand van concrete voorbeelden wordt stap voor stap de theorie rondom steekproeven in de controle uitgelegd.
 
 • Geldsteekproef versus postensteekproef
 • Omvang van de steekproef
 • Gebruik van voorinformatie bij toepassen steekproeven
 • Omvang van de steekproef
 • Evaluatie van de steekproef
 • Steekproef om te schatten
Tijdens de sessie bestaat voldoende ruimte voor discussie en uw specifieke vragen.
Cursuscode 225070
Docent Hein Kloosterman RA RE ir. Ferry Geertman RE CISA
PE-uren 3
Duur

13.30 - 17.00 uur

Data
13 december 2017 13:30 - 17:00
Locatie
Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer
Strandboulevard 3
Putten
Prijs (NBA) leden € 250,00
Prijs niet-leden € 285,00

 

 
Basiscursus Transfer Pricing (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Mkb-accountants

Inhoud

Vaststelling van de onderlinge verrekenprijzen (transfer pricing) staat steeds meer in de belangstelling, zowel bij adviseurs, fiscale autoriteiten en belastingplichtigen. Maar zeker ook bij de OESO en Europese Gemeenschap geniet transfer pricing de aandacht. Zie bijvoorbeeld de BEPS richtlijnen, maar ook recente casussen zoals die van Apple en Starbucks
 
Ondernemingen horen immers onderling zakelijk te handelen (at arms length). Bij transacties tussen onafhankelijke ondernemingen zal dat automatisch gebeuren. Het ligt echter lastig bij ondernemingen die deel uitmaken van hetzelfde concern en gelieerd zijn. Bij internationaal handelende partijen is het motief vaak dat men wil profiteren van het verschil in belastingdruk tussen landen. Bij nationaal georiënteerde partijen gaat het vaak om het benutten van mogelijkheden van verliescompensatie of verschuiving naar niet belastingplichtige stichtingen.
 
Voor u als accountant (adviseur) is het noodzakelijk de structuur van het concern van uw klant te kennen. U dient de risico's op onzakelijk handelen in te schatten om zo nodig dit risico afdoende te mitigeren. Primair in het belang van uw af te geven verklaring en uw daaruit voortvloeiende advisering. Maar ook als u de fiscale aangiften verzorgt voor (delen van) het concern. En u wilt natuurlijk in dat kader een gesprekspartner zijn.

Resultaat

In de ééndaagse cursus krijgt u inzicht op hoofdlijnen in de verschillende methoden die de OECD onderkent om verrekenprijzen in verschillende situaties vast te stellen. Ook wordt stilgestaan bij mogelijkheden om afspraken te maken met fiscale autoriteiten en welke weg open staat als de fiscale autoriteiten van verschillende landen een andere mening hebben.

Onderwerpen

 • Wat is transferpricing? Waarom en wanneer is het van belang?
 • Relatie met de regelgeving voor accountants.
 • Methoden voor het bepalen van verrekenprijzen in verschillende situaties volgens de OECD.
 • Administratieve verplichtingen.
U gaat na de theoretische inleiding zelf aan het werk, waarbij u de zojuist verkregen kennis toepast in cases. Wat is relevant? Hoe vergelijkt u? Wat moet u met een vragenbrief van de fiscus? Is het een verplichting of een advies om inzage te geven in uw kennis van de structuur en van uw werkzaamheden bij de fiscale beoordeling van de transfer pricing?
Cursuscode 204023
Docent Hans de Bruijn RA AA coördinator stagebureau Accountancy Rijksoverheid
PE-uren 7
Duur

13.00 - 21.00 uur

Data
27 november 2017 13:00 - 21:00
Locatie
BCN Utrecht
Daltonlaan 100
Utrecht
Prijs (NBA) leden € 580,00
Prijs niet-leden € 665,00

 

 
Bedrijfswaardering in het mkb - Putten (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Mkb-accountants

Inhoud

Bedrijfsoverdrachten komen veelvuldig voor in het MKB. In veel gevallen volgt de fiscus de waarde van een bedrijf in het MKB die marktpartijen zijn overeengekomen. Dat is echter niet altijd zo. Er zijn situaties waar kritisch naar wordt gekeken. Hierbij kan gedacht worden aan
 
Waardering inkomstenbelasting: AB-regeling
Besmette transacties
- bedrijfsopvolging
- schenkingen / overdracht aan familieleden
Optieregelingen
Inkoop aandelen
Inbreng ondernemingen
Waardering in het kader van successierecht
In dergelijke gevallen spelen er over het algemeen van nature bepaalde tendenties. Al naar gelang het belang wil men graag een lage of hoge waarde hanteren. Bij dergelijke bedrijfswaarderingen doemen veel vragen op. Veelal wordt tegenwoordig bij waarderingen ook door de fiscus uitgegaan van (een vorm van) de discounted cashflow methode (DCF). Maar is dit wel (fiscaal) goed bruikbaar binnen het MKB? En hoe moet je dan omgaan met de bepaling van de eindwaarde? Welke goed verdedigbare alternatieven zijn er? Waar let de fiscus op? Hoe moet met cruciale factoren als winstverwachting en risicopercentage in de berekeningen worden omgegaan? Kun je met één berekening of één scenario volstaan vanuit accountantsperspectief?
 
Veelal wordt de waardering losgekoppeld van de daadwerkelijke financiering. Kan dat zomaar, of bestaat hier een verband tussen? En hoe zit het met het inzagerecht van de fiscus in uw waarderingsdossier? Bij bedrijfsopvolgingen wordt de overname soms mogelijk gemaakt met een structuur waarbij gefinancierd wordt met onder meer de uitgifte van cumulatief preferente aandelen (of aandelen met een vergelijkbare functie). Maar hoe zit het fiscaal met het rentepercentage dat hierop moet worden vastgesteld, wil men niet te maken krijgen met een vermogensverschuiving als gevolg van een hefboomeffect met alle mogelijke nare fiscale gevolgen van dien? In de praktijk gaat dit lang niet altijd goed. Omdat veel adviseurs dit probleem niet goed begrijpen of doorzien en de rente als gevolg daarvan (veel) te laag vast stellen. Deze problematiek kan in een enkel geval ook aan de orde komen bij de inbreng in een BV vanuit een samenwerkingsverband.
Het betreft een cursus gericht op de dagelijkse praktijk van (aankomend) accountants / adviseurs die MKB ondernemingen bedienen. Het gaat niet primair om de waarderingen van grote ondernemingen met een goede en betrouwbare begrotings- en bugetteringscyclus. Daar worden veelal methoden als (een vorm van) de discounted cashflow methode (DCF) of de Adjusted Present Value methode (APV) toegepast. In de cursus worden vele methoden besproken, maar er wordt vooral aandacht gegeven aan:
 
Boekhoudkundige methode:
 
De intrinsieke waarde en de problemen bij de bepaling daarvan (nodig als basis voor de Goodwill methode en de methode van de verbeterde rentabiliteitswaarde).
Methoden gebaseerd op winstverwachtingen:
 
De Goodwill- of Mobach methode in een door de docenten voorgestane en door hen verder ontwikkelde versie.
De verbeterde rentabiliteitswaarde in een door de docenten voorgestane en door hen verder ontwikkelde versie.
Methoden gebaseerd op toekomstige kasstromen:
 
De discounted cashflow methode (DCF) en in mindere mate de Adjusted Present Value methode (APV) in die gevallen waarin deze binnen het MKB wel verantwoord toegepast zouden kunnen worden.
De cursus is interactief van opzet. Deelnemers worden na een theoretische inleiding zelf ook aan het beoordelen / berekenen gezet. De docenten hebben de casussen ook zelf uitgewekt in Excel, zodat deelnemers hun eigen uitwerking en begrip kunnen toetsen.

Resultaat

In de interactieve cursus wordt u het begrip bijgebracht van de bedrijfswaardering binnen het MKB middels verschillende methoden. Hierbij krijgt u onder meer inzicht in zaken als de te hanteren winstverwachting, het risicopercentage, het verband met financiering, het inzagerecht van de fiscus en het rentepercentage op cumulatief preferente aandelen (of aandelen met een vergelijkbare functie).

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:
 
 • de plaats van de bedrijfswaardering in de NV COS en wat dat inhoudt voor de opdracht
 • verschillende waarderingsmethoden met inzicht van fiscaal logische aanvaardbaarheid
 • omgaan met winstverwachting
 • het bepalen van het risicopercentage
 • één of meerdere berekeningen
 • inzagerecht fiscus op waarderingsdossier?
 • rentepercentage op cumulatief preferente aandelen en hefboomeffect

Bijzonderheden

In verband met de interactieve opzet waarbij u zelf ook moet gaan berekenen wordt u uitdrukkelijk gevraagd een PC mee te nemen voorzien van Excel en een opslagmedium. Mocht dit voor u niet mogelijk zijn, neemt u dan in ieder geval een rekenmachine mee, waarmee u contant maak berekeningen uit kunt voeren.

Cursuscode 225069
Docent Hans de Bruijn RA AA werkzaam als respectievelijk coördinator van het Stagebureau Accountancy Rijksoverheid en bij de Belastingdienst in Nederland (Ministerie van Financiën) Arie Stoffer werkzaam bij de Belastingdienst
PE-uren 9
Duur

10.00 - 21.00 uur

Data
20 december 2017 10:00 - 21:00
Locatie
Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer
Strandboulevard 3
Putten
Prijs (NBA) leden € 795,00
Prijs niet-leden € 895,00

 

 
Data-analyse en Process Mining (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, accountants in business, intern accountants, mkb-accountants

Inhoud

Ontdek de mogelijkheden van Data analyse voor de (audit) praktijk en neem kennis van de laatste ontwikkelingen op het gebied van tools en technieken hierbij. U zult ervaren dat data de sleutel is tot inzicht in processen, interne beheersing en risico's.
 
Process mining is het nieuwe alternatief voor de traditionele onderzoeken naar opzet, bestaan en werking van interne beheersing. Ofwel, de ultieme techniek voor auditors om processen en interne beheersmaatregelen te beoordelen, risico's te kwantificeren en op basis daarvan toegevoegde waarde te leveren. Bij de toepassing van de techniek gaat het niet om de theoretische modellen, of hoe management denkt dat het werkt, maar een weergave hoe processen werkelijk verlopen. 
De kracht van data; na deze training weet u hoe het werkt.

Resultaat

Na deze cursus weet u:
 • de mogelijkheden van data analyse en process mining;
 • de meerwaarde voor uw werkzaamheden en die van uw opdrachtgever;
 • te herkennen wanneer u data analyse en process mining kunt (laten) inzetten;
 • uw rol als accountant bij data analyse en process mining.

Onderwerpen

De cursus is praktisch ingestoken met praktijkvoorbeelden om de toegevoegde waarde van data analyse en process mining voor de (audit) praktijk te leren. Deelnemers kunnen zelf oefenen met process mining en de mogelijkheden hands-on ervaren!
 
Gedurende de training wordt uitvoerig stilgestaan bij:
 • De toepassingsmogelijkheden van data-analyse en process mining in de (audit) praktijk, zoals het testen van interne beheersmaatregelen, beoordelen efficiency bedrijfsprocessen en onderzoeken functiescheiding.
 • De tools en technieken voor data-analyse en process mining.
 • De relatie tussen process mining en data-analyse.
 • De voordelen van data-analyse en process mining ten opzichte van andere controletechnieken.
 • De randvoorwaarden voor succesvol inzetten van data-analyse en process mining.

Bijzonderheden

De deelnemers moeten hun eigen laptop (geen tablet) meenemen, zodat tijdens de training, maar ook tijdelijk enkele weken erna, met de gratis licentie goed geoefend kan worden.

Cursuscode 225138
Docent Bart Roeleveld ing. Bart Roeleveld, senior Data Analysis Specialist, ACDA, Certified ACL Trainer Lavastorm en Perceptive Process Mining ing. Marco Hill RE partner bij Coney. Sanne van der Gulik
PE-uren 6
Duur

10.00 - 17.00 uur

Data
13 februari 2018 10:00 - 17:00
Locatie
Coney B.V.
Suikersilo-Oost 25
Halfweg nh
Prijs (NBA) leden € 595,00
Prijs niet-leden € 695,00

 

 
Data-analyse en Process Mining (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, accountants in business, intern accountants, mkb-accountants

Inhoud

Ontdek de mogelijkheden van Data analyse voor de (audit) praktijk en neem kennis van de laatste ontwikkelingen op het gebied van tools en technieken hierbij. U zult ervaren dat data de sleutel is tot inzicht in processen, interne beheersing en risico's.
 
Process mining is het nieuwe alternatief voor de traditionele onderzoeken naar opzet, bestaan en werking van interne beheersing. Ofwel, de ultieme techniek voor auditors om processen en interne beheersmaatregelen te beoordelen, risico's te kwantificeren en op basis daarvan toegevoegde waarde te leveren. Bij de toepassing van de techniek gaat het niet om de theoretische modellen, of hoe management denkt dat het werkt, maar een weergave hoe processen werkelijk verlopen. 
De kracht van data; na deze training weet u hoe het werkt.

Resultaat

Na deze cursus weet u:
 • de mogelijkheden van data analyse en process mining;
 • de meerwaarde voor uw werkzaamheden en die van uw opdrachtgever;
 • te herkennen wanneer u data analyse en process mining kunt (laten) inzetten;
 • uw rol als accountant bij data analyse en process mining.

Onderwerpen

De cursus is praktisch ingestoken met praktijkvoorbeelden om de toegevoegde waarde van data analyse en process mining voor de (audit) praktijk te leren. Deelnemers kunnen zelf oefenen met process mining en de mogelijkheden hands-on ervaren!
 
Gedurende de training wordt uitvoerig stilgestaan bij:
 • De toepassingsmogelijkheden van data-analyse en process mining in de (audit) praktijk, zoals het testen van interne beheersmaatregelen, beoordelen efficiency bedrijfsprocessen en onderzoeken functiescheiding.
 • De tools en technieken voor data-analyse en process mining.
 • De relatie tussen process mining en data-analyse.
 • De voordelen van data-analyse en process mining ten opzichte van andere controletechnieken.
 • De randvoorwaarden voor succesvol inzetten van data-analyse en process mining.

Bijzonderheden

De deelnemers moeten hun eigen laptop (geen tablet) meenemen, zodat tijdens de training, maar ook tijdelijk enkele weken erna, met de gratis licentie goed geoefend kan worden.

Cursuscode 224966
Docent Bart Roeleveld ing. Bart Roeleveld, senior Data Analysis Specialist, ACDA, Certified ACL Trainer Lavastorm en Perceptive Process Mining ing. Marco Hill RE partner bij Coney. Sanne van der Gulik
PE-uren 6
Duur

10.00 - 17.00 uur

Data
18 december 2017 10:00 - 17:00
Locatie
Coney B.V.
Suikersilo-Oost 25
Halfweg nh
Prijs (NBA) leden € 595,00
Prijs niet-leden € 695,00

 

 
De auto van de zaak, kansen en risico’s (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, accountants in business, intern accountants, mkb-accountants, overheidsaccountants, overige financieel professionals

Inhoud

De auto van de zaak blijft een dankbaar onderwerp van gesprek bij elke klant. Wat zijn de kansen die de fiscale regeling biedt? Welke risico's dient u te vermijden? Laat uw klant geen voordelen liggen? Heleen Elbert praat u op een heldere en praktische wijze bij over de laatste fiscale ontwikkelingen. De Wet Uitwerking Autobrief II komt daarbij uiteraard aan bod.

Resultaat

U bent na deze cursus weer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit interessante fiscale terrein. U kunt uw klant van een goed advies voorzien en weet uw klant te beschermen tegen de risico's van de belangrijkste autoregelingen. U staat bovendien sterker in uw discussie met de inspecteur.

Onderwerpen

 • Auto van de zaak, wat zijn de regels? Hoe sta ik sterker in een discussie over de bijtelling?
 • Welke fiscale voordelen zijn er voor milieuvriendelijke auto's?
 • De Grijskentekenregeling voor bestelauto's. Voorwaarden en risico's.
 • Wat staat ons volgend jaar te wachten op autobelastinggebied?
Cursuscode 225064
Docent mr. Heleen Elbert fiscaal-jurist en voormalig belastinginspecteur. Heleen is werkzaam als zelfstandig belastingadviseur en is promovenda Autobelastingen verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
PE-uren 4
Duur

15.00 - 20.00 uur

Data
18 december 2017 15:00 - 20:00
Locatie
BCN Utrecht
Daltonlaan 100
Utrecht
Prijs (NBA) leden € 315,00
Prijs niet-leden € 380,00

 

 
De commerciële jaarrekening op fiscale grondslagen (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants

Inhoud

In de mkb-praktijk heeft vrijwel ieder accountantskantoor cliënten waarvoor jaarrekeningen op fiscale grondslagen worden opgesteld. Dit wordt vaak ingegeven door de verslaggeving over het pensioen in eigen beheer van een directeur-grootaandeelhouder en de toepasbaarheid bij de micro-bv. Kleine en micro-bv's kunnen de jaarrekening immers opstellen op basis van fiscale grondslagen. Leer meer over deze keuze in de cursus. Daarnaast raakt u wegwijs in het verschil tussen een jaarrekening op fiscale grondslagen en de commerciële jaarrekening op grond van BW 2 Titel 9 en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving en worden de wijzigingen voor het verslagjaar 2016 en 2017 doorgenomen en toegepast.

 

Resultaat

U leert de wet- en regelgeving over de keuzemogelijkheid voor fiscale grondslagen grondig kennen. U verdiept zich in de argumenten voor en tegen toepassing van de fiscale grondslagen, zodat u uw klanten kunt adviseren over de juiste keuze. U kunt de jaarrekening op fiscale grondslagen opstellen in overeenstemming met de Wet en de RJ.

Onderwerpen

We bekijken de jaarrekening vanuit wettelijke aanpassingen in BW 2 Titel 9 en de Algemene Maatregel van Bestuur die daarmee samenhangt. Hierbij wordt ingegaan op de formele en de materiële aspecten van deze regelgeving. We gebruiken concrete voorbeelden. Aan de orde komen:
 
 • aanleiding voor deze regelgeving en de plaats ervan in het geheel van beroepsreglementering
 • argumenten voor en tegen toepassing van fiscale grondslagen
 • afweging van de gevolgen van toepassing van fiscale grondslagen

De docent gaat dieper in op:
• BW 2 artikel 396 lid 6
• Wet fiscale waarderingsgrondslagen en het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen
• gevolgen van de stelselwijziging en verwerking hiervan
• toepassing van de groottecriteria
• toepassing op afzonderlijke posten in de jaarrekening (pensioen in eigen beheer, belastinglatenties, herinvesteringsreserve bij vaste activa, willekeurige afschrijving op vaste activa, fiscale afschrijvingsbeperkingen op materiële vaste activa, waardering van deelnemingen en van onderhanden projecten in opdracht van derden)
• gevolgen voor de samenstellingsverklaring bij de jaarrekening
• de rol van de rapportgenerator
Ook de Gebruikershandleiding fiscaal jaarrapport wordt met u doorgenomen. Dit naslagwerk kunt u in de praktijk gebruiken bij het oplossen van praktische vragen.

Cursuscode 224728
Docent Drs. Sytze de Swart RA AA, directeur Escourse BV
PE-uren 5
Duur

14:00 - 20:00 

Data
19 december 2017 14:00 - 20:00
Locatie
Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht
Buizerdlaan 10
Nieuwegein
Prijs (NBA) leden € 370,00
Prijs niet-leden € 425,00

 

 
De Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen (NVKS) - Nieuwegein (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, mkb-accountants

Inhoud

Het accountantskantoor is onderworpen aan afzonderlijke regelgeving ten opzichte van de regelgeving voor de accountant. Die regelgeving is (ingrijpend) gewijzigd voor de samenstelpraktijk met de komst van de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS), van toepassing vanaf 1 januari 2018. De Nadere voorschriften voor accountantskantoren (NVAK) zijn dan vervangen door de NVKS.

Resultaat

De accountant te informeren over de ontwikkelingen in de komende regelgeving voor het accountantskantoor om aanpassingen mogelijk te maken in de werksystematiek, het kantoorhandboek of de (bevoegdheids)structuur van het kantoor. Tevens kan een toets worden uitgevoerd of over het jaar 2016 aan de Tijdelijke NVKS is voldaan door het accountantskantoor.

Onderwerpen

Met een korte schets van het wet- en regelgevend kader voor de accountancy wordt een basis gelegd voor de daaropvolgende onderwerpgerichte behandeling van de NVKS.
 
Introductie
 • Inleiding over deze cursus
 • Het raamwerk van de wet- en regelgeving
 • Achtergrond van de NVKS
 • Het verband tussen de VGBA, de Tijdelijke NVKS en de NVKS
 • Het verband tussen de NVAK aan assurance verwante opdrachten en de NVKS
Verdieping
 • De reikwijdte van de NVKS
 • De definities: wat bent u volgens de NVKS en wat is uw accountantseenheid
 • Het verlicht regime voor kleinere accountantseenheden
 • Het volledige regime voor niet-kleinere accountantseenheden
 • De opbouw van een kwaliteitssysteem
 • De randvoorwaarden van een kwaliteitssysteem
 • De inhoud van een kwaliteitssysteem
 • Kwaliteitsbeheersing van een kwaliteitssysteem
 • De wijzigingen voor uw kantoor
 • (Kort) aanvullende eisen bij assurance-opdrachten
 • De Tijdelijke NVKS uit 2016 toetsen in uw accountantskantoor
Cursuscode 226207
Docent drs. Sytze de Swart RA AA openbaar accountant en belastingadviseur in Utrecht
PE-uren 5
Duur

14.00 - 20.00 uur

Data
06 december 2017 14:00 - 20:00
Locatie
Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht
Buizerdlaan 10
Nieuwegein
Prijs (NBA) leden € 370,00
Prijs niet-leden € 425,00

 

 
De Wwft: online cursus (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Openbaar accountants, accountants in business, intern accountants, mkb-accountants, overheidsaccountants, overige financieel professionals

Inhoud

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is gewijzigd per 1 januari 2013. De wijzigingen raken zowel het cliëntenonderzoek als de meldplicht.
 
Deze wet legt onder meer aan accountants en belastingadviseurs de verplichtingen op een cliëntenonderzoek uit te voeren en ongebruikelijke transacties te melden bij FIU-Nederland. Ook bevat de Wwft de bepaling dat kantoren hun medewerkers, voor zover relevant voor hun werkzaamheden, periodiek dienen op te leiden zodat zij in staat zijn een ongebruikelijke transactie te herkennen en een cliëntenonderzoek goed en volledig uit te voeren (artikel 35 Wwft).

Resultaat

U leert de Wwft in de nu geldende vorm goed kennen. Ook ervaringen en jurisprudentie neemt u hierin mee.

Onderwerpen

Naast de wetswijzigingen zijn ook nieuwe inzichten en relevante recente jurisprudentie verwerkt in deze online cursus. Naast meer algemene theorie en praktijkcases bevat de e-learning cases specifiek voor accountants en specifiek voor belastingadviseurs.
Voorts wordt er antwoord gegeven op de volgende vragen:
 • op wie en wanneer is de Wwft van toepassing?
 • welke gegevens zijn van belang voor het cliëntenonderzoek?
 • wat is witwassen (en terrorismefinanciering)?
 • wanneer geldt de meldingsplicht?
 • hoe ziet het toezicht en de handhaving van de Wwft eruit?
Cursuscode 224695
Docent
PE-uren 2
Duur

Dit is een online, doorlopende, cursus.

Data
31 december 2017 6:00 - 5:00
Locatie

Online E-learning.

Prijs (NBA) leden € 95,00
Prijs niet-leden € 95,00

 

 
Echtscheiding; de accountant (NBA Opleidingen)

 

Doelgroep

Mkb-accountants en overige adviseurs met zelfstandige ondernemers als cliënt.

Inhoud

Ondernemers krijgen in geval van een echtscheiding te maken met vraagstukken als alimentatie, afwikkeling van huwelijkse voorwaarden en de pensioenverdeling. De berekening van die alimentatie, de draagkracht van de ondernemer in het bijzonder, vergt maatwerk. De waardering van het bedrijf kan, bij een huwelijk in gemeenschap, dan ook een grote rol spelen. Het huwelijksvermogensregime wijzigt met ingang van 2018.

De accountant speelt een belangrijke rol om de financiële en fiscale gevolgen van de echtscheiding te toetsen. Niet iedere advocaat is namelijk voldoende op de hoogte van de financiële en fiscale aspecten van een ondernemer. De accountant heeft daartoe een leidende en actieve advies rol!

Resultaat

Deze cursus legt de verbinding tussen de bedrijfseconomische, fiscale en (huwelijks)vermogende zaken. Deelnemers (her)kennen de relevante regelgeving en weten hierdoor wat de accountant zelf kan doen of juist niet. Als accountant de ondernemer naar een nieuwe (financiële) toekomst begeleiden.

Onderwerpen

Onderwerpen die tijdens de cursus worden behandeld.

 • het oude en het nieuwe huwelijksvermogensregime
  • scheiding van tafel en bed
  • scheiding
  • scheidingsproces en de overeenkomsten
  • o ouderschapsplan
  • o echtscheidingsconvenant (en de valkuilen)
  • verdeling van vermogen
  • fiscaal partnerschap en scheiding
  • financiële planning na echtscheiding
  • onderhandelingen en conflicten
  • de objectiviteit van de accountant en relevante uitspraken van de accountantskamer hieromtrent
  • aansprakelijkheid van de accountant
  Cursuscode 226175
  Docent Arletta de Bis Hulleman AA
  PE-uren 6
  Duur

  14.00 - 20.30 uur

  Data
  19 december 2017 14:00 - 20:30
  Locatie

  Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht

  Buizerdlaan 10

  Nieuwegein

  Prijs (NBA) leden € 395,00
  Prijs niet-leden € 450,00

   

   
  Estateplanning voor de ondernemer - tweedaagse cursus - Zwolle (NBA Opleidingen)

   

  Doelgroep

  Mkb-accountants

  Inhoud

  De overgang van vermogen is een van de vele aangrijppunten voor belastingheffing in Nederland. Het doel van estate planning is het minimaliseren van belastingheffing bij vermogensovergang, met name tussen ouders en hun (klein)kinderen.

  Resultaat

  U kunt ondernemers adviseren hoe zij belastingheffing kunnen minimaliseren als zij hun vermogen willen of moeten overdragen.

  Onderwerpen

  We gaan in op de vermogensovergang bij leven, bij overlijden en bij bedrijfsopvolging door het overlijden van de ondernemer en de dga. U maakt kennis met de juridische en fiscale aspecten aan de hand van cases uit de mkb-adviespraktijk.
   
  Vermogensoverdracht bij leven:
  • formele en materiële schenkingen
  • schenkingen in de familiesfeer en aan derden
  • voordelig schenken
  Vermogensoverdracht bij overlijden:
  • wettelijke en testamentaire vererving
  • de positie van de langstlevende echtgenoot en van(pleeg- en stief-)kinderen
  Beschermingsconstructies:
  • herroepelijk schenken
  • executele en bewind
  Bedrijfsopvolging door schenking of vererving o.a.:
  • Het schenken of vererven van de eenmanszaak
  • Het schenken  of vererven van aanmerkelijk belang: aandelen in de bv
  Cursuscode 224759
  Docent Mr. Hans Zwagemaker, zelfstandig gevestigd fiscalist, hoofdredacteur van de digitale nieuwsbrief www. BelastingBelangen.nl, raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te Den Haag (sectie civiel recht) en tot 2010 als partner werkzaam bij het Vaktechnisch Bureau van BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Tilburg en mr. Hans Jansen
  PE-uren 16
  Duur
  7 december 2017: 9:30 - 21:00 uur
  8 december 2017: 9:30 - 17:00 uur
  Data
  07 december 2017 9:30 - 21:00
  Locatie
  Mercure Hotel Zwolle
  Hertsenbergweg 1
  Zwolle
  Prijs (NBA) leden € 840,00
  Prijs niet-leden € 965,00

   

   
  Externe verslaggeving voor kleine en micro-bv - Zwolle (NBA Opleidingen)

   

  Doelgroep

  Openbaar accountants, mkb-accountants, overige financieel professionals

  Inhoud

  De externe verslaggeving voor kleine bv's is ingrijpend gewijzigd en deze wijzigingen zijn nu verplicht. Als accountant bent u de deskundige op dit gebied. In deze praktijkgerichte cursus wordt ingegaan op de gevolgen van de invoering van de micro entiteit en de andere wijzigingen in BW 2 Titel 9 voor 2016 voor de kleine bv, zodat u de toepassing in de praktijk beheerst.
   
  Met behulp van voorbeelden van jaarrekeningen wordt de vertaling naar de praktijk gemaakt.
   

  Resultaat

  Na afloop van deze cursus kunt u aangeven welke gevolgen de wijzigingen in BW 2 Titel 9 hebben voor uw accountantspraktijk en kunt u de regeling van de micro entiteiten toepassen.

  Onderwerpen

  Introductie
  Raamwerk van wet- en regelgeving
  De wijzigingen in BW 2 Titel 9 voor de kleine bv
  o De wijzigingen in vogelvlucht
  o Groottecriteria
  o Ingangsmoment
  o Opname
  o Waardering
  o Resultaatbepaling
  o Presentatie
  o Toelichting [wat vervalt er en wat is er toegevoegd]
  o Fiscale grondslagen
  De micro entiteit
  o De achtergrond van de micro entiteit
  o Groottecriteria
  o Ingangsmoment
  o De balans van een micro entiteit
  o De winst-en-verliesrekening van een micro entiteit
  o De toelichting bij een micro entiteit
  o De deponeringstukken
  o Fiscale grondslagen
  o Verschillende vormen van rapportages in de praktijk
  De (ontwerp)Richtlijn van de Raad voor de jaarverslaggeving voor de micro entiteit is in het cursusmateriaal opgenomen.
   
  Cursuscode 224792
  Docent drs. Sytze de Swart RA AA openbaar accountant en belastingadviseur in Utrecht
  PE-uren 5
  Duur

  14.00 - 20.00 uur

  Data
  Locatie
  Mercure Hotel Zwolle
  Hertsenbergweg 1
  Zwolle
  Prijs (NBA) leden € 370,00
  Prijs niet-leden € 425,00

   

   
  Financial Excel 2013, 2016 en 365 voor accountants - driedaagse cursus - Nieuwegein (NBA Opleidingen)

   

  Doelgroep

  Mkb-accountants

  Inhoud

  Haal nog meer uit Excel met de nieuwste tools van Excel 2013, 2016 en 365. Excel biedt eindeloos veel mogelijkheden voor rapportages, analyse en interpretatie. Er is veel meer mee mogelijk dan de meeste accountants weten.

  Resultaat

  U leert de mogelijkheden van Excel optimaal benutten voor uw dagelijkse werk. Na afloop werkt u gegarandeerd sneller en efficiënter met Excel.

  Onderwerpen

  Deze driedaagse cursus behandelt alle essentiële Excel 2013, 2016 en 365 kennis op advanced en expert niveau. Na het volgen van deze cursus beheerst u een breed scala aan geavanceerde functies van Excel die u als accountant forse tijdwinst opleveren en de kans op fouten in uw spreadsheets drastisch reduceren. 

  Cursuscode 224768
  Docent Hans van Dorth, NextLevel Academy
  PE-uren 21
  Duur

  18 december 2017: 13.00 - 21.00 uur
  19 december 2017:  9.00 - 17.00 uur
  20 december 2017: 9.00 - 17.00 uur

  Data
  18 december 2017 13:00 - 21:00
  Locatie
  Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht
  Buizerdlaan 10
  Nieuwegein
  Prijs (NBA) leden € 1260,00
  Prijs niet-leden € 1450,00

   

   
  Fraude, uiterst relevant juist voor de accountant (NBA Opleidingen)

   

  Doelgroep

  Openbaar accountants, overige financieel professionals

  Inhoud

  Fraude is maatschappelijk gezien een belangrijk onderwerp. De accountant heeft als poortwachter een belangrijke rol bij de preventie, aanpak en bestrijding hiervan. De maatschappij verwacht van accountants dat zij alert zijn op risico's inzake fraude en dat zij aanbevelingen doen om deze risico's terug te dringen tot een aanvaardbaar niveau. Op welke wijze kunt u invulling geven aan deze rol? Primair door in de planningsfase van de controle de frauderisicoÉs op een juiste wijze in te schatten. Juist in die fase laat de professioneel-kritische accountant zich van zijn beste kant zien.
   
  Als accountant dient u dan ook goed op de hoogte te zijn van fraude(risico's). Een van de maatregelen van de werkgroep Toekomst Accountantsberoep luidt namelijk als volgt: 'De accountant rapporteert aan de raad van commissarissen (of vergelijkbaar toezichthoudend orgaan) over de risico's op de onder COS 240 vallende vormen van fraude met mogelijk materiële impact op de jaarrekening die hij onderkent, stemt met de raad van commissarissen het werkprogramma af dat hij uitvoert ten aanzien van die risico's en rapporteert specifiek over de door hem uitgevoerde werkzaamheden.' Daarnaast stelt de werkgroep voor 'in de controle meer aandacht, tijd, mensen en middelen te besteden aan frauderisico's'
   
  Marcel Pheijffer beantwoordt als geen ander al uw vragen over dit onderwerp. Daarnaast behandelt hij de relevante wet- en regelgeving en vergroot hij uw inzicht aan de hand van bespreking van allerhande casuïstiek.

  Resultaat

  Na afloop:
  • kent u de actuele wet- en regelgeving over fraude, witwassen en corruptie;
  • herkent u signalen van fraude, witwassen en corruptie;
  • kunt u aan de hand van casuïstiek beoordelen hoe in voorkomende gevallen van fraude, witwassen en corruptie te handelen.

  Tijdens de cursus is er voldoende ruimte om vragen te stellen en praktijkervaringen uit te wisselen. De thema's worden onder meer aan de hand van casuïstiek besproken.

  Onderwerpen

  De volgende onderwerpen komen aan bod:
  • De regeling aangaande de wettelijke meldplicht ex artikel 26 Wta juncto 36-38 Bta.
  • Standaard 240 'De verantwoordelijkheden van de accountant met betrekking tot fraude in het kader van een controle van financiële overzichten'
  • Standaard 250 'Het in aanmerking nemen van wet- en regelgeving bij een controle van financiële overzichten'
  • De wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering
  • Corruptie
  • Casuïstiek.aan we in op de professionele dilemma's. We gebruiken hiervoor de ethische redeneervormen die ook aan bod zijn geweest in de training Professioneel Kritische Instelling van de accountant
  De cursus gaat in op onderdelen van het forensisch financieel onderzoek dat wordt gevoerd als er aanwijzingen zijn voor fraude. We kijkenwaarom dit onderzoek vaak wordt uitgevoerd in een samenwerking tussen gespecialiseerde accountants en juristen.
  Cursuscode 225165
  Docent prof. mr. dr. Marcel Pheijffer RA Hoogleraar accountancy aan Nyenrode Business Universiteit en hoogleraar forensische accountancy aan Universiteit van Leiden
  PE-uren 4
  Duur

  15.00 - 20.00 uur

  Data
  14 december 2017 15:00 - 20:00
  Locatie
  Mercure Amsterdam Airport
  Oude Haagseweg 20
  Amsterdam
  Prijs (NBA) leden € 350,00
  Prijs niet-leden € 420,00

   

   
  Governance bij familiebedrijven en bedrijfsfamilie (NBA Opleidingen)

   

  Doelgroep

  Openbaar accountants, accountants in business, intern accountants, mkb-accountants, overheidsaccountants, overige financieel professionals

  Inhoud

  Ondernemen is, volgens het boekje, het organiseren van arbeid en kapitaal met het doel producten te maken en/of diensten te verlenen. Bij familiebedrijven is sprake van een extra dimensie: de betrokkenheid van de familie. Daardoor is soms een meer integrale benadering nodig, een extern adviseur die vanuit het helikopterperspectief naar de onderneming kijkt, iemand die onafhankelijk een oordeel geeft. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven met externe adviseurs beter presteren.

  Resultaat

  In deze masterclass wordt stilgestaan bij bestuursinstrumenten, zoals een familiestatuut voor de familie en een raad van advies (RvA) of een raad van commissarissen (RvC) voor het bedrijf, die kunnen worden ingezet om de toenemende complexiteit in de familie en het bedrijf in goede banen te leiden.
   
  Het volgende komt aan bod:
  • de rollen van diverse betrokkenen worden uitvoerig belicht.
  • de toegevoegde waarde van een dergelijk orgaan voor het bedrijf en de familie

  Onderwerpen

  • Wettelijk kader en definities governance
  • Governance bij MKB/Familiebedrijven: corporate en family governance
  • Wat is de optimale bestuursstuctuur in een MKB/Familiebedrijf
  • Het pad naar governance en de ontwikkeling(leerproces) van governance gremia
  • Kerntaken RvA/RvC bij MKB/Familiebedrijven
  • Family governance: familiestatuut
  • Thema's van familiestatuut: eigendoms-en exit strategie
  • Rol RvA/RvC bij bedrijfsopvolging
  • Problematiek bij opvolging door meerdere kinderen, bij intrede in bedrijf
  • Capita Selecta:
  o Toezicht en strategie,
  o Toezicht en risicomanagement
  o Toezicht en rendementseisen
  Cursuscode 224719
  Docent Luciën Claessens consultant voor familiebedrijven en midcorporates
  PE-uren 9
  Duur

  9.30 - 21.00 uur

  Data
  06 december 2017 9:30 - 21:00
  Locatie
  Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht
  Buizerdlaan 10
  Nieuwegein
  Prijs (NBA) leden € 630,00
  Prijs niet-leden € 725,00

   

   
  Huwelijk en echtscheiding - tweedaagse cursus (NBA Opleidingen)

   

  Doelgroep

  Mkb-accountants

  Inhoud

  Het huwelijk en een echtscheiding zijn twee kruispunten in het leven met grote financiële gevolgen. Vooral voor ondernemers! De cursus maakt u wegwijs in de fiscale aspecten van huwelijk en echtscheiding van de ondernemer met een persoonlijke onderneming én van de directeur-grootaandeelhouder van een bv.

  Resultaat

  U onderkent de fiscale aspecten van een huwelijk en echtscheiding, voor ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders van een BV. U bent alert op de civiele aspecten van huwelijk en echtscheiding, met name als die fiscale gevolgen kunnen hebben. U leert hoe u uw relaties fiscaal optimaal kunt begeleiden bij huwelijk en echtscheiding.

  Onderwerpen

  • Huwelijksvermogensrecht: huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen
  • Het nieuwe huwelijksvermogensrecht
  • De omvang van de (beperkte) huwelijksgoederengemeenschap
  • Vergoedingsrechten en schenking tussen echtgenoten
  • Het bestuur over de onderneming
  • Finale en periodieke verrekenbedingen
  • Winst uit onderneming / aanmerkelijk-belangregeling en echtscheiding
  • De man-vrouw firma bij echtscheiding
  • De TBS-regeling en echtscheiding
  • De eigen woning en echtscheiding
  • Oudedagsvoorziening en echtscheiding; verevening van pensioenrechten
  • Alimentatie en -berekening; afkoop van alimentatie
  • Initiatiefwetsvoorstel aanpassing partneralimentatie
  • Cases
  Cursuscode 224827
  Docent Mr. Hans Zwagemaker, zelfstandig gevestigd fiscalist, hoofdredacteur van de digitale nieuwsbrief www. BelastingBelangen.nl, raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te Den Haag (sectie civiel recht) en tot 2010 als partner werkzaam bij het Vaktechnisch Bureau van BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Tilburg en mr. Hans Jansen
  PE-uren 12
  Duur

  21 december 2017: 14.00 - 21.00 uur

  22 december 2017: 9.30 - 17.00 uur

  Data
  21 december 2017 14:00 - 21:00
  Locatie
  Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht
  Buizerdlaan 10
  Nieuwegein
  Prijs (NBA) leden € 775,00
  Prijs niet-leden € 890,00

   

   
  Kennis aangiften inkomstenbelasting - Nieuwegein (NBA Opleidingen)

   

  Doelgroep

  Mkb-accountants, overige financieel professionals

  Inhoud

  Deze cursus behandelt de meest voorkomende vragen die bij de aangifte inkomstenbelasting worden gesteld. We behandelen vragen over wetgeving, attentiepunten, adviesmogelijkheden en wijzigingen. Hierbij staan de aangiften van ondernemers centraal. We maken veelvuldig gebruik van praktijkvoorbeelden.

  Resultaat

  Aan het eind van de cursus kunt u een aangifte inkomstenbelasting efficiënt en correct invullen. U kunt aandachtspunten signaleren en de klant de juiste vragen stellen.

  Onderwerpen

  • Box 1: winst uit onderneming, inkomen uit dienstbetrekking, inkomsten uit overige werkzaamheden, ter beschikkingsregeling, eigen woning, alimentatie, periodieke uitkeringen, premies inkomensvoorzieningen, persoonsgebonden aftrekposten
  • Box 2: aanmerkelijk belang
  • Verliesverrekening
  Cursuscode 224842
  Docent Robert-Jan Roerink
  PE-uren 6
  Duur

  14.00 - 21.00 uur

  Data
  19 december 2017 14:00 - 21:00
  Locatie
  Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht
  Buizerdlaan 10
  Nieuwegein
  Prijs (NBA) leden € 385,00
  Prijs niet-leden € 440,00

   

   
  Kwaliteitsbeheersing in de mkb-praktijk - Zwolle (NBA Opleidingen)

   

  Doelgroep

  Openbaar accountants, mkb-accountants

  Inhoud

  Hoe past u als mkb-accountant de regelgeving toe? Deze cursus is gebaseerd op praktijksituaties die toetsers en onderzoekers zijn tegengekomen in de praktijk. U krijgt inzicht in de valkuilen voor de mkb-accountant en u leert deze omzeilen. De kans wordt sterk vergroot dat u na deze cursus en implementatie van het geleerde in uw praktijk een voldoende scoort bij een (her)toetsing door de Raad voor Toezicht NBA.

  Resultaat

  • U krijgt inzicht in de eisen die de regelgeving stelt aan de samenstellingspraktijk en vergroot uw compliance
  • U verbetert uw kennis van begrippen als assurance, beheerste en integere bedrijfsvoering
  • U maakt kennis met mogelijkheden om regelgeving praktisch toe te passen
  • U leert verrichte werkzaamheden praktisch te documenteren

  Onderwerpen

  De cursus is gebaseerd op situaties die toetsers en onderzoekers in de praktijk aantreffen. Groepsopdrachten en discussies helpen u het geleerde eigen te maken. U kunt ook zelf onderwerpen aandragen.
   
  • Kwaliteit en kwaliteitsbeheersing: wat en waarom?
  • VGC-beginselen en toepassing in praktijk
  • Stelsel van Kwaliteitsbeheersing vanuit Nadere Voorschriften (NVAK-aav en NVAK-ass)
  o nut en noodzaak
  o keuze soorten opdrachten en gevolgen voor toe te passen stelsel
  o gevolgen voor uw beroepspraktijk
  o Assurance en non-assurance opdrachten: wat is wat?
  • Beheerste en integere bedrijfsvoering
  • Inhoud van het dossier bij samenstellingsopdrachten, vastlegging van cijferbeoordeling en van besprekingen
  • Verkrijgen van deugdelijke grondslag
   
  Cursuscode 224847
  Docent Erwin Siebers RA Adviseur gericht op alle aspecten van kwaliteitsbeheersing binnen de MKB-accountantspraktijken en specialist op het gebied van vaktechnische ondersteuning van accountantspraktijken. Rogier van Egmond RA Kwaliteitstoetser namens NBA en SRA drs. Leo Wielens RA kwaliteitstoetser namens NBA
  PE-uren 6
  Duur

  13.00 - 20.00 uur

  Data
  18 december 2017 13:00 - 20:00
  Locatie
  Mercure Hotel Zwolle
  Hertsenbergweg 1
  Zwolle
  Prijs (NBA) leden € 480,00
  Prijs niet-leden € 550,00

   

   
  Leergang externe verslaggeving voor kleine rechtspersonen - vierdaagse cursus (NBA Opleidingen)

   

  Doelgroep

  Mkb-accountants

  Inhoud

  De voorschriften voor externe verslaggeving worden steeds belangrijker, ook bij samenstellingsopdrachten. Deze leergang verdiept en verbreedt uw kennis op dit gebied en verhoogt daarmee uw adviesvaardigheid. In de leergang besteden we aandacht aan praktische toepassingen van externe verslaggeving in het mkb, waaronder de wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek. De micro entiteit is een belangrijke nieuwe rechtsvorm.

  Resultaat

  Na afloop van deze cursus bent u vaktechnisch voorbereid op de jaarrekeningen over 2015 en tussentijdse overzichten van 2016. Ook oefent u in de bespreking van eenvoudige geschillen op het gebied van externe verslaggeving en vakinhoudelijk rapportage hierover. De gevolgen van de wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek voor de jaarrekening kunt u hanteren in de praktijk. U kunt jaarrekeningen opstellen voor een micro entiteit.

  Onderwerpen

  De inhoud van deze leergang is gebaseerd op het Jaarboek Externe Verslaggeving en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, aangevuld met cases uit de mkb-praktijk ook voor de micro entiteit. Bij aanvang van de cursus ontvangt u het Jaarboek.
   
  Dag 1
  • grondslagen van externe verslaggeving
  • (internationale) wet- en regelgeving
  • BW 2 Titel 9 en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving
  • de kleine BV: een overzicht van de wet- en regelgeving
  • de micro entiteit
  Dag 2:
  • immateriële vaste activa
  • materiële vaste activa
  • financiële vaste activa
  Dag 3:
  • eigen vermogen
  • wettelijke reserve deelnemingen
  • voorzieningen algemeen
  • schulden
  Dag 4
  • consolidatie
  • pensioenen in eigen beheer
  • winst-en-verliesrekening
  • verplichte toelichtingen
  • overige gegevens
  Cursuscode 224861
  Docent Drs. Sytze de Swart RA AA, openbaar accountant in Utrecht
  PE-uren 20
  Duur
  7 december 2017:     14.00 - 20.00 uur
  8 december 2017:     10.00 - 16.00 uur
  14 december 2017:   14.00 - 20.00 uur
  15 december 2017:   10.00 - 16.00 uur
  Data
  07 december 2017 14:00 - 20:00
  Locatie
  Postillion Hotel Amersfoort-Veluwemeer
  Strandboulevard 3
  Putten
  Prijs (NBA) leden € 1485,00
  Prijs niet-leden € 1705,00

   

   
  Mediationvaardigheden - tweedaagse cursus (NBA Opleidingen)

   

  Doelgroep

  Openbaar accountants, mkb-accountants, overheidsaccountants

  Inhoud

  Voor (adviserende) accountants is het belangrijk om helder te krijgen waar de echte (financiële) knelpunten zitten. De accountant moet vertrouwd zijn met technieken die je kunnen helpen een voor partijen bevredigende oplossing te vinden. Als neutraal en onafhankelijk begeleider kun je meer voor je cliënten betekenen.

  Resultaat

  In deze tweedaagse training leer je hoe je een dergelijke neutrale begeleidersrol kunt in nemen. Deze mediationtechnieken vormen een waardevolle aanvulling op je professionele en persoonlijke vaardigheden.

  Onderwerpen

  • korte introductie mediation (context)
  • mediationvaardigheden die van belang zijn in de accountantspraktijk
  • escalatie en de-escalatie van een conflict
  • bepalen welke actie het meest geschikt is in een specifieke situatie
  • grens eigen interventie en mediation
  • indicaties en contra-indicaties voor mediation
  Cursuscode 224721
  Docent mr. Wim Meijer MfN-registermediator (rechtbank), trainer, coach
  PE-uren 12
  Duur

  4 december 2017: 14.00 - 21.00 uur
  18 december 2017: 14.00 - 21.00 uur

  Data
  04 december 2017 14:00 - 21:00
  Locatie
  Mercure Hotel Zwolle
  Hertsenbergweg 1
  Zwolle
  Prijs (NBA) leden € 745,00
  Prijs niet-leden € 855,00

   

   
  Onderhandelen en conflicthantering - tweedaagse cursus (NBA Opleidingen)

   

  Doelgroep

  Openbaar accountants, accountants in business, intern accountants, overheidsaccountants

  Inhoud

  Als accountant onderhandelt u - bewust of onbewust - veelvuldig met of namens de klant. Onderhandelen is een boeiend en complex spel, waarmee grote belangen gemoeid zijn. Vaak is het lastig om een stevig standpunt in te nemen.
   
  Kleine verschillen in het onderhandelingsspel hebben soms grote commerciële gevolgen.
   
  Hoe bereik ik het optimale resultaat? Hoe voorkom ik dat de sfeer bederft of dat ik meer prijsgeef dan wenselijk is? Hierbij wordt soms de gezonde verstandhouding verstoord. Bij iedere onderhandeling ligt een conflict op de loer. Dan zult u hoe dan ook eerst het conflict moeten oplossen voordat u verder kunt onderhandelen. Ieder conflict kan uitdagend, bedreigend, boeiend of juist ergerlijk en onbeduidend zijn. Als u er niet goed mee omgaat, wordt het meestal tijdrovend en vanuit zakelijk oogpunt contraproductief. De redelijkheid is dan vaak ver te zoeken en emoties nemen de overhand. Conflicten gaan op dat moment niet meer over feiten en partijen zijn dan niet meer bereid elkaar tegemoet te komen.

  Resultaat

  Deze training geeft u meer handvatten om effectiever te onderhandelen en om beter om te gaan met conflicten. We kiezen ervoor om de vaardigheden gecombineerd aan te bieden. Dit doen wij omdat onderhandelingen vaak stilzwijgend overgaan in een conflict. Het is belangrijk te weten op welk moment u nog kunt onderhandelen en op welk moment u te maken heeft met een conflict.

  Onderwerpen

  De fasering van onderhandelingen: functie, kansen en risico's van elke fase
   
  • Verschillen tussen klassiek onderhandelen en de 'Harvard'-onderhandelstijl
  • Bewustwording van uw eigen onderhandelstijl
  • Aanleren van vaardigheden en tactische concepten om de doelmatigheid en het rendement van onderhandelingen te verhogen
  • Signalen opvangen: wanneer slaat onderhandelen om in een conflict?
  • Klachtenpreventie om de kans op een conflict te verkleinen
  • Bewustwording van uw persoonlijke conflictstijl
  De training is op de accountantspraktijk gericht. 'Real life'-cases worden besproken en geoefend. De trainer structureert de training en zorgt voor theoretische input. Hij fungeert als katalysator bij vragen en discussies. Het is een dynamische training, waarin hard gewerkt wordt maar meestal ook veel gelachen.
  Cursuscode 224873
  Docent Drs. Adriaan Bredero, organisatieadviseur, trainer en coach bij NIS Trainingen
  PE-uren 16
  Duur

  28 november 2017: 10.00 - 21.00 uur
  29 november 2017: 10.00 - 17.00 uur

  Data
  28 november 2017 10:00 - 21:00
  Locatie
  Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht
  Buizerdlaan 10
  Nieuwegein
  Prijs (NBA) leden € 995,00
  Prijs niet-leden € 1145,00

   

   
  Rechtsvormkeuze - Zwolle (NBA Opleidingen)

   

  Doelgroep

  Mkb-accountants

  Inhoud

  Tijdens deze cursus wordt ruim aandacht besteed aan de rechtsvormkeuze: welke rechtsvorm heeft voor een ondernemer de voorkeur, zowel vanuit een juridisch, financieel als fiscaal perspectief?

  Resultaat

  Na deze cursus kunt u gedurende de gehele levenscyclus van de onderneming bepalen welke rechtsvormkeuze de juiste is:
  -wat is in een bepaalde situatie de ideale rechtsvorm voor een starter; 
  -wat is going concern de onderneming de ideale rechtsvorm voor de ondernemer;
  -welke rechtsvorm dient een ondernemer te hebben als hij tegen het einde van zijn ondernemerschap aanhikt?
  Daarbij komen alle vormen van rechtsvormen aan bod: eenmanszaak met meewerkaftrek, eenmanszaak met partnervergoeding, personenvennootschappen (zoals de man/vrouw-VOF en -maatschap) en allerhande BV-structuren. Welke juridische, financiële en fiscale overwegingen kunnen een rol spelen bij die verschillende rechtsvormen?
   
  Onder andere zal gebruik worden gemaakt van een aantal tools, waaronder een spreadsheet dat u ook ter beschikking krijgt om te bepalen hoeveel belasting de ondernemer verschuldigd wordt bij een eenmanszaak, man/vrouw-PVS en BV-structuur. Dit voor zowel de korte termijn als op langere termijn. Ook krijgt u een aantal praktische schema's ter beschikking, als praktische tools bij het bepalen van de ideale rechtsvorm voor een ondernemer in een bepaalde fase van de levenscyclus van zijn onderneming.
   

  Onderwerpen

  • hoeveel belasting is een ondernemer verschuldigd bij een eenmanszaak, bij een man/vrouw-VOF en bij een BV;
  • wat zijn de fiscale voordelen van een VOF tussen een DGA met zijn eigen BV en wat zijn de valkuilen die daarmee gepaard gaan;
  • wanneer moet een DGA de aandelen in zijn BV certificeren, en wat zijn de voor- en nadelen daarvan;
  • hoe luidt de juridische aansprakelijkheid bij een BV (m.n. welke vormen van bestuurdersaansprakelijkheid zijn er en hoe kunnen die risico's worden ingedamd);
  • wanneer is het zinvol dat een IB-ondernemer in het zicht van de verkoop van zijn onderneming zijn onderneming nog in een BV-structuur inbrengt in het kader van het "verkoop klaar maken" van zijn onderneming;
  • wanneer is het zinvol dat een BV-ondernemer in het zicht van de verkoop van zijn onderneming die onderneming terug uit de BV-sfeer in de IB-winstsfeer brengt;
  • hoe dient de ondernemingsstructuur te worden aangepast of ingekleed als een opvolger / overnemer zich aandient.
  Cursuscode 225030
  Docent mr. Eric van Uunen RB vennoot Marree & Van Uunen Belastingadviseurs
  PE-uren 6
  Duur

  14.00 - 21.00 uur

  Data
  21 december 2017 14:00 - 21:00
  Locatie
  Mercure Hotel Zwolle
  Hertsenbergweg 1
  Zwolle
  Prijs (NBA) leden € 410,00
  Prijs niet-leden € 470,00

   

   
  Regiosessie Belastingplan 2018 - Akersloot (NBA Opleidingen)

   

  Doelgroep

  Openbaar accountants, mkb-accountants, overige financieel professionals

  Inhoud

  Nadat in september de Miljoenennota is gepresenteerd wordt vanaf oktober steeds concreter wat we van het Belastingplan 2018 mogen verwachten. Van welke regels kunt u dit jaar nog profiteren én hoe kunt u zich nu al voorbereiden op de nieuwe fiscale wetgeving?
   
  Tijdens deze Regiosessie bespreken we wat u komende periode nog kunt doen om uw klanten op fiscaal optimaal van dienst te zijn.

  Resultaat

  Met deze Regiosessie heeft u een volledig overzicht van de wijzigingen in de fiscale wetgeving vanaf 1 januari 2018. U weet van welke fiscale regels u dit jaar nog gebruik kunt maken en hoe u kunt voorsorteren op de nieuwe fiscale wetgeving.

  Onderwerpen

  De onderwerpen die behandeld worden zijn afhankelijk van de actualiteit, de volgende aspecten worden in ieder geval besproken:
  • Wijzigingen per 1 januari 2018
  • Belastingplan 2018 en overige fiscale maatregelen
  • Overige actualiteiten en rechtspraak
  Naast een korte overview worden een tweetal onderwerpen nader verdiept en aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht.
  Cursuscode 223097
  Docent mr. Kees Zwetsloot RB eigenaar van fiscaal adviesbureau en regelmatig als docent actief. mr. Dennis Heijmink RB eigenaar van fiscaal adviesbureau en regelmatig als docent actief.
  PE-uren 4
  Duur

  16.30 - 21.00 uur

  Data
  28 november 2017 16:30 - 21:00
  Locatie
  Van der Valk Hotel Akersloot
  Geesterweg 1a
  Akersloot
  Prijs (NBA) leden € 295,00
  Prijs niet-leden € 340,00

   

   
  Regiosessie Belastingplan 2018 - Nootdorp (NBA Opleidingen)

   

  Doelgroep

  Openbaar accountants, mkb-accountants, overige financieel professionals

  Inhoud

  Nadat in september de Miljoenennota is gepresenteerd wordt vanaf oktober steeds concreter wat we van het Belastingplan 2018 mogen verwachten. Van welke regels kunt u dit jaar nog profiteren én hoe kunt u zich nu al voorbereiden op de nieuwe fiscale wetgeving?
   
  Tijdens deze Regiosessie bespreken we wat u komende periode nog kunt doen om uw klanten op fiscaal optimaal van dienst te zijn.

  Resultaat

  Met deze Regiosessie heeft u een volledig overzicht van de wijzigingen in de fiscale wetgeving vanaf 1 januari 2018. U weet van welke fiscale regels u dit jaar nog gebruik kunt maken en hoe u kunt voorsorteren op de nieuwe fiscale wetgeving.

  Onderwerpen

  De onderwerpen die behandeld worden zijn afhankelijk van de actualiteit, de volgende aspecten worden in ieder geval besproken:
  • Wijzigingen per 1 januari 2018
  • Belastingplan 2018 en overige fiscale maatregelen
  • Overige actualiteiten en rechtspraak
  Naast een korte overview worden een tweetal onderwerpen nader verdiept en aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht.
  Cursuscode 223098
  Docent mr. Kees Zwetsloot RB eigenaar van fiscaal adviesbureau en regelmatig als docent actief. mr. Dennis Heijmink RB eigenaar van fiscaal adviesbureau en regelmatig als docent actief.
  PE-uren 4
  Duur

  16.30 - 21.00 uur

  Data
  30 november 2017 16:30 - 21:00
  Locatie
  Van der Valk Den Haag
  Gildeweg 1
  Nootdorp
  Prijs (NBA) leden € 295,00
  Prijs niet-leden € 340,00

   

   
  Regiosessie Belastingplan 2018 - Weert (NBA Opleidingen)

   

  Doelgroep

  Openbaar accountants, mkb-accountants, overige financieel professionals

  Inhoud

  Nadat in september de Miljoenennota is gepresenteerd wordt vanaf oktober steeds concreter wat we van het Belastingplan 2018 mogen verwachten. Van welke regels kunt u dit jaar nog profiteren én hoe kunt u zich nu al voorbereiden op de nieuwe fiscale wetgeving?
   
  Tijdens deze Regiosessie bespreken we wat u komende periode nog kunt doen om uw klanten op fiscaal optimaal van dienst te zijn.

  Resultaat

  Met deze Regiosessie heeft u een volledig overzicht van de wijzigingen in de fiscale wetgeving vanaf 1 januari 2018. U weet van welke fiscale regels u dit jaar nog gebruik kunt maken en hoe u kunt voorsorteren op de nieuwe fiscale wetgeving.

  Onderwerpen

  De onderwerpen die behandeld worden zijn afhankelijk van de actualiteit, de volgende aspecten worden in ieder geval besproken:
  • Wijzigingen per 1 januari 2018
  • Belastingplan 2018 en overige fiscale maatregelen
  • Overige actualiteiten en rechtspraak
  Naast een korte overview worden een tweetal onderwerpen nader verdiept en aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht.
  Cursuscode 223096
  Docent mr. Kees Zwetsloot RB eigenaar van fiscaal adviesbureau en regelmatig als docent actief. mr. Dennis Heijmink RB eigenaar van fiscaal adviesbureau en regelmatig als docent actief.
  PE-uren 4
  Duur

  16.30 - 21.00 uur

  Data
  Locatie
  Golden Tulip Weert
  Driesveldlaan 99
  Weert
  Prijs (NBA) leden € 295,00
  Prijs niet-leden € 340,00

   

   
  Richtlijnen voor de jaarverslaggeving in het mkb - tweedaagse cursus (NBA Opleidingen)

   

  Doelgroep

  Openbaar accountants, accountants in business 

  Inhoud

  De Raad voor de Jaarverslaggeving erkent de bijzondere positie van het mkb. Dat blijkt uit de uitgifte van een bundel met Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen. 

  Resultaat

  Deze cursus leert u de bepalingen in deze bundel te interpreteren en in de praktijk te hanteren. Kortom een cursus met een hoog praktisch rendement voor jaarrekeningen 2015 en andere financiële - tussentijdse - overzichten. Met de Jaareditie 2015 is uw kennis geheel up-to-date, inclusief de wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek en de micro entiteit. 

  Onderwerpen

  In een korte introductie over de ontwikkelingen in de externe verslaggeving wordt de positie van de nieuwe bundel aangegeven. Daarna volgt de bespreking van de algemene uitgangspunten voor de externe verslaggeving, zoals in de bundel beschreven.
   
  Het grootste deel van de cursus wordt besteed aan de inhoudelijke bespreking van de - voornamelijk balansgerichte - onderwerpen. Voor een aantal onderwerpen wordt de theorie uit de bundel toegelicht met behulp van voorbeelden uit het mkb. Daardoor leert u de bundel te hanteren in uw praktijk.
   
  De cursusstof is opgebouwd uit vier delen:
  • introductie
  • algemene uitgangspunten: prijsgrondslagen en formele bepalingen
  • onderwerp-gerichte bespreking (kerndeel): In dit deel is bijzondere aandacht voor de posten: deelnemingen, onderhanden projecten voor derden, wettelijke reserve deelnemingen, pensioenvoorziening in eigen beheer en onzekerheid over de continuïteit.
  • micro entiteit

   

  Bijzonderheden

    

  Cursuscode 224869
  Docent Drs. Sytze de Swart RA AA, directeur Escourse BV
  PE-uren 10
  Duur

  11 december 2017: 14.00 - 20.00 uur

  12 december 2017: 10.00 - 16.00 uur

  Data
  11 december 2017 14:00 - 20:00
  Locatie
  Postillion Hotel Dordrecht
  Rijksstraatweg 30
  Dordrecht
  Prijs (NBA) leden € 450,00
  Prijs niet-leden € 520,00

   

   
  Risico-analyse en jaarrekeningcontrole (NBA Opleidingen)

   

  Doelgroep

  Openbaar accountants, Intern accountants, MKB-accountants

  Inhoud

  Het tijdig en goed onderkennen, alsmede inschatten van risico's zijn een kritische succesfactor voor de uitvoering van jaarrekeningcontroles. Standaard 315 'Risico's op een afwijking van materieel belang identificeren en inschatten door inzicht te verwerven in de entiteit en haar omgeving' betreft een belangrijk deel van de hierop betrekking hebbende regelgeving. Daarnaast bevatten ook andere standaarden uit de NV COS vereisten die hierop betrekking hebben. De betreffende regelgeving en vereisten vormen dan ook een relevant onderdeel van de planningsfase van iedere controle.

  Resultaat

  Deelnemers verkrijgen inzicht in de wijze waarop de risico-inschatting effectief en efficiënt kan worden uitgevoerd waarbij de relatie wordt gelegd met het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.
   
  Deze cursus draagt bij aan een verbeterde kwaliteit van controle-opdrachten.

  Onderwerpen

  Het risico-analysemodel staat centraal, daarbij wordt ingegaan op de inschatting van de risico's in de verschillende fasen van het controleproces:
   
  • klant- en opdracht-acceptatie (of besluitvorming tot voortzetting van de klantrelatie en de opdracht),
  • planning,
  • uitvoering (testen van de goede werking van de interne controle en gegevensgerichte werkzaamheden),
  • evaluatie en
  • rapportage
  Met betrekking tot de risico-inschatting krijgen het inherente risico, het interne controlerisico, het risico op een afwijking van materieel belang, het detectierisico en het accountantscontrolerisico prominente aandacht.
   
  Daarnaast wordt ingegaan op het zodanig documenteren van de onderkende risico's dat een passende reactie (uit te voeren controles) kan worden geformuleerd. Vervolgens wordt ingegaan op de controle-aanpak van de onderkende en ingeschatte risico's.
   
  Tot slot; hoe kunnen we waarborgen dat de resultaten van de risico-analyse ook voor de controles voor de volgende jaren gebruikt kunnen worden?
   
  De theorie wordt aangevuld met casuïstiek waarbij de deelnemers ook eigen casuïstiek kunnen inbrengen.
  Cursuscode 224878
  Docent Leo Straathof RA voormalig partner KMPG Accountants, docent post master opleiding financial auditing Universiteit van Tilburg
  PE-uren 4
  Duur

  15.00 - 20.00 uur

  Data
  28 november 2017 15:00 - 20:00
  Locatie
  Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht
  Buizerdlaan 10
  Nieuwegein
  Prijs (NBA) leden € 360,00
  Prijs niet-leden € 430,00

   

   
  Seminar fiscale actualiteiten (NBA Opleidingen)

   

  Doelgroep

  Openbaar accountants, accountants in business, intern accountants, mkb-accountants, overheidsaccountants, overige financieel professionals

  Inhoud

  De belastingwetgeving kent veel gunstige regelingen voor u en uw cliënt. Die regelingen wijzigen voortdurend door wetgeving, beleidspublicaties en opmerkelijke rechterlijke uitspraken. Die aanpassingen van de fiscale spelregels eisen uw aandacht.
   
  Wilt u uw klanten adviseren over de nieuwe regels voor de renteaftrek eigenwoning? Voor nieuwe én bestaande gevallen? Of over de nieuwe pensioenregels, de versoepelde procedure voor de S&O-afdrachtvermindering? De laatste rechtspraak over het salaris van een dga, of de nieuwe spelregels voor het inhuren van uitzendkrachten?
   
  Dit seminar biedt soelaas: u wordt kort, bondig en vooral praktijkgericht geínformeerd en ervaart direct de voordelen in uw dagelijkse werk.

  Resultaat

  U kunt uw relaties adviseren over actuele belastingzaken; de verstrekte syllabus biedt u daartoe volop achtergrondinformatie.

  Onderwerpen

  Aan de orde komen recente fiscale actualiteiten die van belang zijn voor uw adviesfunctie bij mkb-ondernemers:
  • Nieuwe fiscale wetgeving
  • Recente fiscale rechtspraak, beleid, resoluties en ontwikkelingen
  U ontvangt een syllabus met uitgebreide informatie over de fiscale actualiteiten per juni 2016. Hoofdstukken: werkgever- werknemer, winst, directeur-grootaandeelhouder, fiscale concernproblematiek, oudedagsvoorzieningen, schenk- en erfbelasting, onroerende zaken, btw en formeel recht.
  Cursuscode 224883
  Docent Mr. Hans Zwagemaker, zelfstandig gevestigd fiscalist, hoofdredacteur van de digitale nieuwsbrief www. BelastingBelangen.nl, raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te Den Haag (sectie civiel recht) en tot 2010 als partner werkzaam bij het Vaktechnisch Bureau van BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Tilburg en mr. Hans Jansen
  PE-uren 4
  Duur
  13.00 - 17.30 uur
  Data
  24 november 2017 13:00 - 17:30
  Locatie
  Fletcher Hotel Utrecht Nieuwegein
  Buizerdlaan 10
  Nieuwegein
  Prijs (NBA) leden € 295,00
  Prijs niet-leden € 350,00

   

   
  Structuuroptimalisatie bij bv’s (NBA Opleidingen)

   

  Doelgroep

  Openbaar accountants, mkb-accountants

  Inhoud

  Deze cursus gaat diep in op de wijze waarop een bv-structuur kan worden geoptimaliseerd zodat die structuur toekomstbestendig wordt.

  Resultaat

  Deze optimalisatie is met name op een betere risicospreiding binnen de bv-structuur en het klaar maken van de structuur voor een latere verkoop van de onderneming dan wel het gereedmaken van de structuur voor een opvolging door kinderen van de DGA. De vijf fiscaal gefacilieerde mogelijkheden om te herstructureren binnen een bv-structuur komen aan bod: aandelenfusie, bedrijfsfusie, herstructurering binnen fiscale eenheid, juridische (af)splitsing en juridische fusie. Vooral de vraag welk instrument wanneer moet worden ingezet.
   
  Hierbij ontvangt u een aantal praktische tools, zoals:
  • Excel-rekenmodellen voor uitzakkingen;
  • schema's met overzichten van de eisen van de vijf fiscale instrumenten;
  • Word-modelakten voor o.a. intentieverklaringen voor een bedrijfsfusie.

  Onderwerpen

  • wat is de ideale BV-structuur opdat een DGA later zijn onderneming kan verkopen aan een derde of laten overnemen door een kind, zonder dat vennootschapsbelasting verschuldigd wordt over stille reserves en goodwill, zonder:
   o dat overdrachtsbelasting verschuldigd wordt over verkrijgingen van vastgoed
   o dat schenkbelasting verschuldigd wordt als de onderneming wordt overgedragen aan eigen kinderen tegen een prijs die lager is dan de waarde van de onderneming 
  • o inkomstenbelasting (AB-heffing) bij vervreemding van de aandelen in zijn holding
  • toepassing van de BOR voor de schenkbelasting en doorschuiving AB-heffing bij bedrijfsopvolgingen
  • wanneer moet bij een herstructurering kapitaal en/of agio worden bedongen en wanneer mag creditering plaatsvinden
  • hoe gaat u om met vastgoed in een BV-structuur
  • hoe gaat u om met termijnen na een herstructurering: driejaarstermijnen, zesjaarstermijnen, etc.
  Cursuscode 224885
  Docent mr. Eric van Uunen RB hij is gespecialiseerd in personenvennootschappen en bedrijfsopvolging. Behalve als belastingadviseur treedt Eric regelmatig op als docent/inleider.
  PE-uren 6
  Duur

  14.00 - 21.00 uur

  Data
  29 november 2017 14:00 - 21:00
  Locatie
  Mercure Hotel Amersfoort Centre
  De Nieuwe Poort 20
  Amersfoort
  Prijs (NBA) leden € 420,00
  Prijs niet-leden € 480,00

   

   
  Terugkeer van BV naar IB (NBA Opleidingen)

   

  Doelgroep

  Openbaar accountants, mkb-accountants

  Inhoud

  De voorkeur voor een BV-structuur kan door omstandigheden wijzigen in een voorkeur voor een alternatieve rechtsvorm, zoals een IB-onderneming, een eenmanszaak of een VOF of maatschap.

  Resultaat

  Tijdens deze cursus worden de vijf mogelijke varianten voor een omzetting van een BV-structuur naar een IB-onderneming behandeld:
  1. ruisende terugkeer met liquidatie van de BV; 
  2. verkoop van de onderneming uit de BV aan de DGA die vervolgens een eenmanszaak opstart waarbij de BV in takt blijft (bijv. vanwege aanwezige lijfrenteverplichtingen); 
  3. verhuur van de onderneming uit de BV aan de DGA met het in takt laten van de BV (bijv. zodat compensabele verliezen kunnen worden ingezet voor de te ontvangen huuropbrengst); 
  4. een VOF/maatschap tussen BV en haar DGA; 
  5. geruisloze terugkeer uit de BV.
   
  Ook krijgt u een aantal praktische tools, zoals:
  • Word-modelovereenkomst voor een voorovereenkomst voor een geruisloze terugkeer;
  • Excel-rekenvoorbeelden van een geruisloze terugkeer;
  • schema's voor terugwerkende kracht bij een geruisloze terugkeer;
  • model voor een VOF-akte tussen een DGA en zijn eigen BV.

  Onderwerpen

  • onder welke omstandigheden is een van de vijf varianten van een terugkeer het meest geschikt?
  • hoe gaat u om met stille en fiscale reserves en desinvesteringsbijtellngen in de BV?
  • hoe gaat u om met oudedagsvoorzieningen in de BV (pensioen in eigen beheer, oudedagsverplichtingen, lijfrenten en stamrechten)?
  • hoe gaat u om met compensabele verliezen in de BV?
  • hoe gaat u om met latente AB-heffing?
  • hoe gaat u om met onroerende zaken in de BV en TBS-vastgoed?
  • hoe gaat u om met holding-werkmaatschappijstructuren?
  • wanneer is een geruisloze terugkeer beslist niet mogelijk?
  Cursuscode 224884
  Docent mr. Eric van Uunen RB hij is gespecialiseerd in personenvennootschappen en bedrijfsopvolging. Behalve als belastingadviseur treedt Eric regelmatig op als docent/inleider.
  PE-uren 6
  Duur

  14.00 - 21.00 uur

  Data
  27 november 2017 14:00 - 21:00
  Locatie
  Mercure Hotel Amersfoort Centre
  De Nieuwe Poort 20
  Amersfoort
  Prijs (NBA) leden € 420,00
  Prijs niet-leden € 480,00

   

   
  Training Frauderisicofactoren - Amsterdam (NBA Opleidingen)

   

  Doelgroep

  Openbaar accountants, mkb-accountants

  Inhoud

  Een van de maatregelen om de kwaliteit van controlewerkzaamheden te vergroten is om frauderisico's tijdig te onderkennen en ernaar te handelen. Uit praktijkonderzoek blijkt dat mogelijke frauderisicofactoren nog onvoldoende gesignaleerd, besproken en gemeld worden.
   
  Het Algemeen Bestuur van de NBA heeft om die reden besloten de training 'Frauderisicofactoren' als verplichte PE-training vast te stellen voor 2017. De focus van deze training ligt op de risicoanalyse en planningsfase. Tijdens deze fases wordt expliciet aandacht besteed aan fraude, het onderkennen van mogelijke frauderisico's en hoe deze risico's te behandelen.
   
  Het programma van NBA Opleidingen is gericht op de volgende aspecten:
  • Interactie met tussen deelnemers
  • Praktisch
  • Focus op Nederlandse mkb-markt

  Resultaat

  Met de verplichte PE-training beoogt de NBA de volgende drie doelstellingen te realiseren:
   
  1) Het begrip en de bewustwording vergroten van de accountant aangaande frauderisicofactoren, waaronder corruptie.
  2) De vaardigheden van de accountant vergroten in het analyseren van frauderisico's en het vertalen daarvan naar de planning en uitvoering van de controle.
  3) De communicatieve vaardigheden van de accountant vergroten bij het bespreken van fraude in het opdrachtteam, met de cliënt en de RVC.
  De training van NBA Opleidingen biedt u een praktijkgerichte training met meerwaarde voor uw controlepraktijk.

  Onderwerpen

  Onze training is opgebouwd rondom het Nederlandse mkb-(familie) bedrijf; Dutch Water Systems. Voor dit bedrijf mag u als accountant de jaarrekening controleren tegen een beperkt controle budget. In groepjes besluit u om al of niet de opdracht te continueren, identificeert u significante risicoÉs en stelt u een gerichte controle aanpak op aan de hand van enkele frauderisicofactoren. Vanzelfsprekend wint u daartoe inlichtingen in bij het management en bespreekt u later de aangescherpte controle aanpak bij directie of RvC omdat u aanvullende informatie heeft verkregen
   
  De trainers begeleiden de (maximaal vier) groepen en koppelen de relevante discussies en leerervaringen plenair terug.
   
  De casus Dutch Water Systems is de kapstok waar de drie doelstellingen van de PE-verplichting aan hangen. Daarmee voorkomen we uitgebreide theoretische verhandelingen en blijven we dicht bij uw eigen controle praktijk.
   
  Deelnemers ervaren onze training als interactief, leerzaam en uitdagend.

  Bijzonderheden

  Deze training is verplicht voor openbaar accountants die werkzaamheden ten behoeve van de wettelijke en/of vrijwillige controles van de jaarrekening verrichten in het jaar 2017.

  Cursuscode 223818
  Docent drs. Sytze de Swart RA AA openbaar accountant en belastingadviseur in Utrecht Remko Hendrikse Remko is organisatiesocioloog en werkt als consultant, trainer en coach. Hij adviseert en begeleidt mensen, teams en organisaties in hun ontwikkeling. Hij is expert op het gebied van het ontwikkelen en implementeren van blended learning oplossingen. Creativiteit en betrokkenheid zijn kenmerkend voor zijn aanpak, waar nodig confronterend en provocatief. De afgelopen jaren heeft hij veel ervaring in de financiële dienstverlening opgedaan met het ontwikkelen van adviseurs en management. Zijn kracht ligt bij de integratie van kennis en gedrag, waarbij de dagelijkse praktijk en de toepasbaarheid het uitgangspunt is
  PE-uren 8
  Duur

  8.30 - 18.00 uur

  Data
  12 december 2017 8:30 - 18:00
  Locatie
  Mercure Amsterdam Airport
  Oude Haagseweg 20
  Amsterdam
  Prijs (NBA) leden € 575,00
  Prijs niet-leden € 575,00

   

   
  Training Frauderisicofactoren - Nieuwegein (NBA Opleidingen)

   

  Doelgroep

  Openbaar accountants, mkb-accountants

  Inhoud

  Een van de maatregelen om de kwaliteit van controlewerkzaamheden te vergroten is om frauderisico's tijdig te onderkennen en ernaar te handelen. Uit praktijkonderzoek blijkt dat mogelijke frauderisicofactoren nog onvoldoende gesignaleerd, besproken en gemeld worden.
   
  Het Algemeen Bestuur van de NBA heeft om die reden besloten de training 'Frauderisicofactoren' als verplichte PE-training vast te stellen voor 2017. De focus van deze training ligt op de risicoanalyse en planningsfase. Tijdens deze fases wordt expliciet aandacht besteed aan fraude, het onderkennen van mogelijke frauderisico's en hoe deze risico's te behandelen.
   
  Het programma van NBA Opleidingen is gericht op de volgende aspecten:
  • Interactie met tussen deelnemers
  • Praktisch
  • Focus op Nederlandse mkb-markt

  Resultaat

  Met de verplichte PE-training beoogt de NBA de volgende drie doelstellingen te realiseren:
   
  1) Het begrip en de bewustwording vergroten van de accountant aangaande frauderisicofactoren, waaronder corruptie.
  2) De vaardigheden van de accountant vergroten in het analyseren van frauderisico's en het vertalen daarvan naar de planning en uitvoering van de controle.
  3) De communicatieve vaardigheden van de accountant vergroten bij het bespreken van fraude in het opdrachtteam, met de cliënt en de RVC.
  De training van NBA Opleidingen biedt u een praktijkgerichte training met meerwaarde voor uw controlepraktijk.

  Onderwerpen

  Onze training is opgebouwd rondom het Nederlandse mkb-(familie) bedrijf; Dutch Water Systems. Voor dit bedrijf mag u als accountant de jaarrekening controleren tegen een beperkt controle budget. In groepjes besluit u om al of niet de opdracht te continueren, identificeert u significante risicoÉs en stelt u een gerichte controle aanpak op aan de hand van enkele frauderisicofactoren. Vanzelfsprekend wint u daartoe inlichtingen in bij het management en bespreekt u later de aangescherpte controle aanpak bij directie of RvC omdat u aanvullende informatie heeft verkregen
   
  De trainers begeleiden de (maximaal vier) groepen en koppelen de relevante discussies en leerervaringen plenair terug.
   
  De casus Dutch Water Systems is de kapstok waar de drie doelstellingen van de PE-verplichting aan hangen. Daarmee voorkomen we uitgebreide theoretische verhandelingen en blijven we dicht bij uw eigen controle praktijk.
   
  Deelnemers ervaren onze training als interactief, leerzaam en uitdagend.

  Bijzonderheden

  Deze training is verplicht voor openbaar accountants die werkzaamheden ten behoeve van de wettelijke en/of vrijwillige controles van de jaarrekening verrichten in het jaar 2017.

  Cursuscode 223816
  Docent drs. Sytze de Swart RA AA openbaar accountant en belastingadviseur in Utrecht en Lot van Brakel verbonden aan HRD Group, consultant
  PE-uren 8
  Duur

  8.30 - 18.00 uur

  Data
  04 december 2017 8:30 - 18:00
  Locatie
  Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht
  Buizerdlaan 10
  Nieuwegein
  Prijs (NBA) leden € 575,00
  Prijs niet-leden € 575,00

   

   
  Training Frauderisicofactoren - Nieuwegein (NBA Opleidingen)

   

  Doelgroep

  Openbaar accountants, mkb-accountants

  Inhoud

  Een van de maatregelen om de kwaliteit van controlewerkzaamheden te vergroten is om frauderisico's tijdig te onderkennen en ernaar te handelen. Uit praktijkonderzoek blijkt dat mogelijke frauderisicofactoren nog onvoldoende gesignaleerd, besproken en gemeld worden.
   
  Het Algemeen Bestuur van de NBA heeft om die reden besloten de training 'Frauderisicofactoren' als verplichte PE-training vast te stellen voor 2017. De focus van deze training ligt op de risicoanalyse en planningsfase. Tijdens deze fases wordt expliciet aandacht besteed aan fraude, het onderkennen van mogelijke frauderisico's en hoe deze risico's te behandelen.
   
  Het programma van NBA Opleidingen is gericht op de volgende aspecten:
  • Interactie met tussen deelnemers
  • Praktisch
  • Focus op Nederlandse mkb-markt

  Resultaat

  Met de verplichte PE-training beoogt de NBA de volgende drie doelstellingen te realiseren:
   
  1) Het begrip en de bewustwording vergroten van de accountant aangaande frauderisicofactoren, waaronder corruptie.
  2) De vaardigheden van de accountant vergroten in het analyseren van frauderisico's en het vertalen daarvan naar de planning en uitvoering van de controle.
  3) De communicatieve vaardigheden van de accountant vergroten bij het bespreken van fraude in het opdrachtteam, met de cliënt en de RVC.
  De training van NBA Opleidingen biedt u een praktijkgerichte training met meerwaarde voor uw controlepraktijk.

  Onderwerpen

  Onze training is opgebouwd rondom het Nederlandse mkb-(familie) bedrijf; Dutch Water Systems. Voor dit bedrijf mag u als accountant de jaarrekening controleren tegen een beperkt controle budget. In groepjes besluit u om al of niet de opdracht te continueren, identificeert u significante risicoÉs en stelt u een gerichte controle aanpak op aan de hand van enkele frauderisicofactoren. Vanzelfsprekend wint u daartoe inlichtingen in bij het management en bespreekt u later de aangescherpte controle aanpak bij directie of RvC omdat u aanvullende informatie heeft verkregen
   
  De trainers begeleiden de (maximaal vier) groepen en koppelen de relevante discussies en leerervaringen plenair terug.
   
  De casus Dutch Water Systems is de kapstok waar de drie doelstellingen van de PE-verplichting aan hangen. Daarmee voorkomen we uitgebreide theoretische verhandelingen en blijven we dicht bij uw eigen controle praktijk.
   
  Deelnemers ervaren onze training als interactief, leerzaam en uitdagend.

  Bijzonderheden

  Deze training is verplicht voor openbaar accountants die werkzaamheden ten behoeve van de wettelijke en/of vrijwillige controles van de jaarrekening verrichten in het jaar 2017.

  Cursuscode 223819
  Docent Lot van Brakel verbonden aan HRD Group, consultant en drs. Joeri Frietman RA CFE
  PE-uren 8
  Duur

  8.30 - 18.00 uur

  Data
  14 december 2017 8:30 - 18:00
  Locatie
  Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht
  Buizerdlaan 10
  Nieuwegein
  Prijs (NBA) leden € 575,00
  Prijs niet-leden € 575,00

   

   
  Training Frauderisicofactoren - Nieuwegein (NBA Opleidingen)

   

  Doelgroep

  Openbaar accountants, mkb-accountants

  Inhoud

  Een van de maatregelen om de kwaliteit van controlewerkzaamheden te vergroten is om frauderisico's tijdig te onderkennen en ernaar te handelen. Uit praktijkonderzoek blijkt dat mogelijke frauderisicofactoren nog onvoldoende gesignaleerd, besproken en gemeld worden.
   
  Het Algemeen Bestuur van de NBA heeft om die reden besloten de training 'Frauderisicofactoren' als verplichte PE-training vast te stellen voor 2017. De focus van deze training ligt op de risicoanalyse en planningsfase. Tijdens deze fases wordt expliciet aandacht besteed aan fraude, het onderkennen van mogelijke frauderisico's en hoe deze risico's te behandelen.
   
  Het programma van NBA Opleidingen is gericht op de volgende aspecten:
  • Interactie met tussen deelnemers
  • Praktisch
  • Focus op Nederlandse mkb-markt

  Resultaat

  Met de verplichte PE-training beoogt de NBA de volgende drie doelstellingen te realiseren:
   
  1) Het begrip en de bewustwording vergroten van de accountant aangaande frauderisicofactoren, waaronder corruptie.
  2) De vaardigheden van de accountant vergroten in het analyseren van frauderisico's en het vertalen daarvan naar de planning en uitvoering van de controle.
  3) De communicatieve vaardigheden van de accountant vergroten bij het bespreken van fraude in het opdrachtteam, met de cliënt en de RVC.
  De training van NBA Opleidingen biedt u een praktijkgerichte training met meerwaarde voor uw controlepraktijk.

  Onderwerpen

  Onze training is opgebouwd rondom het Nederlandse mkb-(familie) bedrijf; Dutch Water Systems. Voor dit bedrijf mag u als accountant de jaarrekening controleren tegen een beperkt controle budget. In groepjes besluit u om al of niet de opdracht te continueren, identificeert u significante risicoÉs en stelt u een gerichte controle aanpak op aan de hand van enkele frauderisicofactoren. Vanzelfsprekend wint u daartoe inlichtingen in bij het management en bespreekt u later de aangescherpte controle aanpak bij directie of RvC omdat u aanvullende informatie heeft verkregen
   
  De trainers begeleiden de (maximaal vier) groepen en koppelen de relevante discussies en leerervaringen plenair terug.
   
  De casus Dutch Water Systems is de kapstok waar de drie doelstellingen van de PE-verplichting aan hangen. Daarmee voorkomen we uitgebreide theoretische verhandelingen en blijven we dicht bij uw eigen controle praktijk.
   
  Deelnemers ervaren onze training als interactief, leerzaam en uitdagend.

  Bijzonderheden

  Deze training is verplicht voor openbaar accountants die werkzaamheden ten behoeve van de wettelijke en/of vrijwillige controles van de jaarrekening verrichten in het jaar 2017.

  Cursuscode 223817
  Docent drs. Sytze de Swart RA AA openbaar accountant en belastingadviseur in Utrecht en Lot van Brakel verbonden aan HRD Group, consultant
  PE-uren 8
  Duur

  8.30 - 18.00 uur

  Data
  07 december 2017 8:30 - 18:00
  Locatie
  Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht
  Buizerdlaan 10
  Nieuwegein
  Prijs (NBA) leden € 575,00
  Prijs niet-leden € 575,00

   

   
  Transitieprocessen in het familiebedrijf (NBA Opleidingen)

   

  Doelgroep

  Mkb-accountants, overige financieel professionals

  Inhoud

  Ondernemers beslissen snel, tonen lef en delegeren weinig. Op een gegeven moment gaat dat niet meer. In de overgang naar de volgende levensfase van het bedrijf kan de familiecomplexiteit veranderen en tegelijkertijd spelen er in een groeiend familiebedrijf bedrijfseconomische vraagstukken die om een andere aanpak vragen. Ook de invloed van externe ontwikkelingen kan om aanpassingen vragen. Kortom, er zijn meerdere transitiemomenten die een ondernemer moet zien te overwinnen om zijn bedrijf gezond te laten expanderen. In die ontwikkeling heeft de ondernemer wel eens het gevoel alle controle te verliezen.

  Resultaat

  Deze masterclass biedt inzicht in de specifieke kenmerken en dynamiek van familiebedrijven, met bijzondere aandacht voor transitieprocessen in familiebedrijven (strategie, groei, opvolging, noodscenario's en bestuur), alsook de persoonlijke ontwikkeling van de ondernemer. Het programma biedt antwoord op delegatie- en coördinatie vraagstukken en geeft de adviseur inzicht in de uiteenlopende vraagstukken per fase in de life cycle.

  Onderwerpen

  Er wordt stilgestaan bij de specifieke kenmerken en dynamiek van familiebedrijven. Ook komen specifieke transitiemomenten, de specifieke problematiek in de diverse levensfases van ondernemer en bedrijf en vooral ook de gewenste rol van de adviseur aan bod. Het programma biedt antwoord op delegatie- en coördinatievraagstukken.

  Cursuscode 224891
  Docent Luciën Claessens consultant voor familiebedrijven en midcorporates
  PE-uren 6
  Duur

  14.00 - 21.00 uur

  Data
  14 december 2017 14:00 - 21:00
  Locatie
  Van der Valk Hotel Vianen
  Prins Bernhardstraat 75
  Vianen
  Prijs (NBA) leden € 390,00
  Prijs niet-leden € 450,00

   

   
  Uitglijders; lessen uit de accountancy - Vianen (NBA Opleidingen)

   

  Doelgroep

  Openbaar accountants, intern accountants, mkb-accountants, overige financieel professionals, auditor, leden management

  Inhoud

  In 2016 verscheen het boekje 'Uitglijders; lessen uit accountantstuchtrecht'. Dit boekje bevat een thematische bespreking van de meest veroordeelde fouten door de tuchtrechter. Wat kunnen we leren van tuchtrechtspraken? Wat zijn de gemeenschappelijke thema's, kan het ons gebeuren, zijn de zaken representatief, wat waren de dilemma's en wat zijn de do's en dont's?
   
  Kortom, alles wat u wilt weten om niet naar Zwolle te hoeven.

  Resultaat

  Wat ging er mis bij collega's en wat kunt u daarvan leren?

  Onderwerpen

  Dirk ter Harmsel geeft uitleg over het tuchtrecht voor accountants aan de hand van uitspraken van de Accountantskamer. Ook krijgt u enkele casussen voorgelegd waarbij u als tuchtrechter mag optreden. Waarom is de tuchtrechter tot zijn uitspraak gekomen? En wat had de accountant beter of anders kunnen doen?
   
  Een interactieve en leerzame sessie.
  Cursuscode 224901
  Docent Dirk ter Harmsel AA RB, directeur vaktechniek accountancy bij Alfa Accountants en Adviseurs en lid van de Accountantskamer Rechtbank Overijssel
  PE-uren 4
  Duur

  14.00 - 18.15 uur

  Data
  04 december 2017 14:00 - 18:15
  Locatie
  Van der Valk Hotel Vianen
  Prins Bernhardstraat 75
  Vianen
  Prijs (NBA) leden € 295,00
  Prijs niet-leden € 355,00

   

   
  Verdieping inkomstenbelasting: box 2 (NBA Opleidingen)

   

  Doelgroep

  Openbaar accountants, mkb-accountants, overige financieel professionals 

  Inhoud

  De directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft met complexe wet- en regelgeving te maken. In de inkomstenbelasting gaat het vooral om box 2 en om hiermee samenhangende onderwerpen, zoals de terbeschikkingstellingsregeling. Welke accountant heeft alle fiscale problemen op dit terrein van de DGA nog helder op het netvlies? Bent u op de hoogte van de laatste jurisprudentie? En hoe zit het ook al weer met de doorschuifregelingen? In deze cursus wordt u bijgeschoold en is uw kennis weer actueel. 

  Resultaat

  Na afloop van de cursus herkent u de belangrijkste fiscale knelpunten voor de DGA en kunt u de DGA en zijn familie adviseren over box 2 en aanverwanten onderwerpen zoals de terbeschikkingstellingsregeling. 

  Onderwerpen

  • Begrip aanmerkelijk belang
  • Reguliere voordelen en vervreemdingsvoordelen
  • Doorschuifregelingen
  • Verliesverrekening
  • Raakvlakken met de terbeschikkingstellingsregeling
  Cursuscode 225008
  Docent Robert-Jan Roerink werkzaam bij de Belastingdienst. Dagelijks bezig met DGA's en ondernemers, zowel in binnenlandse als grensoverschrijdende situaties. Docent bij verschillende onderwijsinstellingen en auteur van de Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, delen Inkomstenbelasting en Successiewet.
  PE-uren 6
  Duur

  14.00 - 21.00 uur 

  Data
  20 december 2017 14:00 - 21:00
  Locatie
  Hotel Van der Valk Vianen
  Prins Bernhardstraat 75
  Vianen
  Prijs (NBA) leden € 385,00
  Prijs niet-leden € 440,00

   

   
  Werkkapitaalbeheer en financiering - Nieuwegein (NBA Opleidingen)

   

  Doelgroep

  Openbaar accountants
   

  Inhoud

  Adequate werkkapitaalbesturing leidt tot reductie van kosten én risico's. Toch hebben veel bedrijven moeite met de beheersing van de diverse posities van het werkkapitaal. Bovendien neemt wanbetaling onder debiteuren toe, scherpen crediteuren betalingstermijnen aan en zijn kredietinstellingen steeds minder bereid om werkkapitaal te financieren.
   
  Tijdens deze cursus krijgt u concrete handvatten voor een evenwichtige beheersing van de diverse posities van het werkkapitaal. Zo kunt u de kosten van het werkkapitaal en de daarbij behorende financiële risico's voor uw klanten terugdringen. Bovendien leert u hoe kredietinstellingen naar het werkkapitaal van uw klanten kijken. Ook krijgt u een raamwerk voor de verhoging van de kredietstatus en de aanvraag van werkkapitaalfinanciering.

  Resultaat

  In één dag leert u hoe u de kosten van het werkkapitaal reduceert, risico's beperkt en financieringsaanvragen optimaliseert.

  Onderwerpen

  Theoretisch kader:
  • werkkapitaal: definities en context
  • statisch werkkapitaalbeheer door de administrateur: de Gouden Balans Regel
  • statische beoordeling werkkapitaal door de bank: Stramien werkkapitaalbeheer
  • dynamisch werkkapitaalbeheer door de administrateur: Cash Conversion Cycle (CCC)
  • dynamische beoordeling werkkapitaal door uw bank: ratio en cashflow analyse
  • werkkapitaalratio's en value drivers
  Praktisch kader:
  • de business cyclus
  • format voor opzet businessplan bij aanvraag financiering
  • aanvraag werkkapitaalfinanciering (met een case)
  • alternatieven voor werkkapitaalfinanciering
  Cursuscode 225013
  Docent Drs. Jean Gieskens AC CCM QT, docent diverse hogescholen en universiteiten in Nederland en Vlaanderen. Tevens bestuurslid van de Nederlandse Orde voor Rating Advisory & Analysis (NORA)
  PE-uren 7
  Duur

  9.00 - 17.00 uur

  Data
  11 december 2017 9:00 - 17:00
  Locatie
  Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht
  Buizerdlaan 10
  Nieuwegein
  Prijs (NBA) leden € 475,00
  Prijs niet-leden € 545,00

   

   
  Winst uit onderneming in de Wet IB 2001 - Nieuwegein (NBA Opleidingen)

   

  Doelgroep

  Openbaar accountants, mkb-accountants, overige financieel professionals

  Inhoud

  De honderdduizenden mkb-ondernemers (waaronder vele zzp'rs) hebben behoefte aan goede fiscale begeleiding. Niet alleen bij de start van de onderneming, maar ook tijdens het bestaan van de onderneming komen talloze fiscale vragen op. En dat geldt helemaal als de ondernemer zijn onderneming staakt, een samenwerkingsverband (VOF of maatschap) met anderen aangaat of misschien wel de BV in wil. Dan ontstaan fiscaal hersenkrakers. In deze cursus wordt u bijgeschoold op het terrein van de IB-ondernemer: alle relevante fiscale bepalingen worden stuk voor stuk langs gelopen. Aan het einde van de cursus is uw kennis weer actueel.

  Resultaat

  Na afloop van de cursus bent u goed op de hoogte van de fiscale vraagstukken die spelen tijdens de levensloop van de IB-ondernemer. U kunt de IB-ondernemer goed adviseren over fiscale (on)mogelijkheden en faciliteiten.

  Onderwerpen

  • Begrip onderneming en ondernemer
  • Totaalwinst en jaarwinst
  • Vermogensetikettering
  • Ondernemers- en ondernemingsfaciliteiten
  • Staken van een onderneming
  • Doorschuifregelingen
  Cursuscode 225015
  Docent Robert-Jan Roerink, werkzaam bij de Belastingdienst. Dagelijks bezig met DGA's en ondernemers, zowel in binnenlandse als grensoverschrijdende situaties. Docent bij verschillende onderwijsinstellingen en auteur van de Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, delen Inkomstenbelasting en Successiewet.
  PE-uren 6
  Duur

  14.00 - 21.00 uur

  Data
  12 december 2017 14:00 - 21:00
  Locatie
  Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht
  Buizerdlaan 10
  Nieuwegein
  Prijs (NBA) leden € 385,00
  Prijs niet-leden € 440,00